Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego

Realizacja projektu polegała na utworzeniu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w obu kierunkach na długości ok. 1000 m poprzez poszerzenie istniejącej jezdni wschodniej ul. Polskiej oraz budowę nowej o szerokości 7 m od strony zachodniej, wykonanie ciągów pieszych, wjazdów bramowych oraz ścieżki rowerowej. Projekt ma na celu poprawę przepustowości ruchu kołowego pomiędzy dzielnicami miasta, poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, dopuszczenie do ruchu transportu rowerowego i zapewnienie jego bezkolizyjności.

Okres realizacji: 2005-2006

wartość projektu - 16 797 363,62 zł

kwota dofinansowania - 10 312 701,64 zł


Wypracowanie i promocja produktów turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski w latach 2006-2007

Projekt zakładał przygotowanie programu koncepcji i wdrożenia narzędzi promocyjnych (portal i targi) markowych produktów turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski.

Termin realizacji: 2005-2007

wartość projektu: 441 842,65 zł

kwota dofinansowania: 298 599,21 zł


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu

Projekt zakładał budowę wybiegu i pawilonu dla słoni afrykańskich.Obiekt pozwoli na ciągłą hodowlę grupy socjalnej słoni, będzie mógł pomieścić do 10 osobników. Pozwoli również na stosowanie różnych metod opieki na zwierzętami i pełną realizację ich naturalnych zachowań.

Okres realizacji: 2007-2008

wartość projektu: 31.118.240,30 PLN

kwota dofinansowania: 18.571.315,75


e-Poznań - Realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej

Projekt zakładał uruchomienie trzynastu usług publicznych realizowanych przez Urząd Miasta Poznania, które umożliwiły obsługę mieszkańców i przedsiębiorstw za pomocą Internetu; budowa Archiwum Elektronicznych dokumentów umożliwiającego przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów zapisanych w postaci elektronicznej w różnych formatach, w tym dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym; budowa sieci 35 Punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP) z nieodpłatnym, szerokopasmowym dostępem do Internetu, pełniących funkcję informacyjno - usługową dla obywateli, rozmieszczonych na obszarze całego miasta.

Okres realizacji: 2004-2008

wartośc projektu: 2.138.982,39

kwoata dofinansowania: 1 604 236,79


Elektroniczne systemy tablic informacyjnych w poznańskich węzłach przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym

Instalacja elektronicznych tablic informacyjnych na 6 głównych węzłach przesiadkowych miasta: Rondo Śródka, Rondo Rataje, Rondo Starołęka, Górczyn, Ogrody, Sobieskiego.

Okres realizacji: 2004-2006

Wartośc projektu: 676 935,30 zł

Kwota dofinansowania: 277 432,50 zł


Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu

Przedmiotem projektu było przystosowanie sygnalizacji świetlnej na ul. Grunwaldzkiej - na odcinku od ul. Palacza do ul. Malwowej - w Poznaniu do pracy w zintegrowanym systemie sterowania ruchem drogowym.

Okres realizacji: 2005-2006

wartość projektu: 4.550.000 zł

kwota dofinansowania: 2.275.000 zł


Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu

Realizacja projektu zakładała budowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją elektryczną, przystanków komunikacji zbiorowej, systemu sterowania ruchem oraz modernizację układu drogowego w tym wykonanie nawierzchni drogowej oraz uporządkowanie chodników. W trakcie budowy zmodernizowana została infrastruktura podziemna.

Okres realizacji: 2005-2007

wartość projektu: 55.316.699,87 zł

kwota dofinansowania: 27.658.349 zł


Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Os. Jana III  Sobieskiego w Poznaniu

Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanego dworca autobusowego na Os. Jana II Sobieskiego w Poznaniu w dzielnicy Piątkowo, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwaju PST, co pozwala na zintegrowanie funkcji nowo budowanego dworca autobusowego z istniejącymi liniami tramwajowymi.

Okres realizacji: 2005-2008

wartośc projektu: 14.500.000 zł

kwota dofinansowania: 7.250.000 zł


Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu.

Przedmiotem projektu była budowa kładki pieszej łączącej historyczne dzielnice prawobrzeżnej części miasta Poznania: Śródkę z Ostrowem Tumskim. Budowa mostu zakładała wykorzystanie istniejącej, zabytkowej konstrukcji stalowej mostu Św. Rocha oraz istniejących przyczółków. Projekt stanowił przykład działania skierowanego na poprawę funkcjonowania historycznych układów urbanistycznych, które w wyniku nieprzemyślanych decyzji planistycznych lat 60/70 (wyznaczenie tzw. Trasy chwaliszewskiej) utraciły swoje szanse na rozwój. Jednocześnie działanie stanowi inicjację procesu "przywrócenia miastu rzeki".

Okres realizacji: 2006-2007

Wartość projektu: 8 604 609,97 zł

Kwota dofinansowania: 6 453 457,48 zł


Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska w Poznaniu - I etap

Projekt zakładał cykl działań prowadzonych w zabytkowym zespole obiektów obejmuje szereg robót budowlano - technicznych związanych między innymi z remontem dachu i odnową elewacji budynku szkoły. Działanie miało charakter wieloaspektowy, zintegrowało cele oświatowo - dydaktyczne z turystycznymi oraz społeczno-gospodarczymi, co niewątpliwie stanowiło czynnik silnie wpływający na powodzenie realizacji działania

Okres: 2006-2007

Wartość projektu: 913 135,00 zł

Kwota dofinansowania: 674 079,90 zł


Europejski Fundusz Społeczny


Większe szanse edukacyjne dla uczniów poznańskich szkół

Program dotacji stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Okres realizacji: 2004-2005

wartośc projektu: 735 000 zł

kwota dofinansowania: 735 000 zł


Wspieranie szans edukacyjnych uczniów poznańskich szkół

Program stypendialny dla uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych

Okres realizacji: 2005-2006

wartość projektu: 972 500 zł

kwota dofinansowania: 972 500 zł


Równe szanse - stypendia dla uczniów poznańskich szkół

Program stypendialny dla uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych

Okres realizacji: 2006-2007

wartość projektu: 931 240 zł

kwota dofinansowania: 931 240 zł


Wielkopolska Platforma Innowacyjna

Projekt obejmował utworzenie internetowej bazy danych służącej gromadzeniu, aktualizacji i udostępnianiu informacji na temat wlkp. środowiska naukowego dla gospodarki oraz aktualnego popytu na innowacje, zorganizowanie zespołu odpowiedzialnego za adm. bazą WPI, promocję i reklamę usług WPI.

Okres realizacji: 2005-2007

wartośc projektu: 139 923,06 zł

kwoat dofinansowania: 104 943,80 zł


Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce

Celem projektu było wykorzystanie potencjału innowacyjnego wielkopolskiej nauki dla unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionu, poprzez opracowanie i wdrożenie modelowego programu wspierania przedsiębiorczości w środowisku akademickim

Okres realizacji: 2005-2006

wartośc projektu: 491 384,94 zł

kwota dofinansowania: 491 384,94 zł

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej