Propagowanie idei Sprawiedliwego Handlu

Organizacje Sprawiedliwego Handlu podejmują także szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, mającą na celu podnoszenie świadomości konsumenckiej, kształtowanie odpowiedzialnych postaw i sposobów działania w dziedzinie gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Edukacja Sprawiedliwego Handlu stanowi jedną z dziedzin edukacji globalnej.

Wagę Sprawiedliwego Handlu doceniają różne instytucje Unii Europejskiej, czego świadectwem mogą być liczne dokumenty dotyczące Sprawiedliwego Handlu, np.:

Komunikat Komisji Europejskiej (COM (2009) 215) z 5.05.2009, "Wkład w zrównoważony rozwój: rola Sprawiedliwego Handlu i związanych z handlem pozarządowych systemów zapewnienia zgodności ze zrównoważonym rozwojem", w którym podkreśla, że działania podejmowane w ramach Sprawiedliwego Handlu wpisująsięw realizacjęMilenijnych Celów Rozwoju ONZ i mająistotne znaczenie dla wielu dziedzin, będących przedmiotem zainteresowania polityki UE, jak ochrona konsumenta, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, społeczna odpowiedzialność biznesu czy ochrona środowiska. Komisja Europejska rekomenduje stosowanie klauzuli społecznej przy formułowaniu warunków przetargowych.

Komunikat Komisji Europejskiej stał się również punktem wyjścia do Stanowiska Rządu RP, ogłoszonego przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 12.06.2009 r. Czytamy w nim iż Rząd RP m.in.:

  • deklaruje działania, mające na celu zwiększenie poparcia politycznego dla Sprawiedliwego Handlu, uznając jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym;
  • dostrzega zwłaszcza potrzebę stymulowania zachowań wśród konsumentów, aby ich decyzje zakupowe w większym stopniu dotyczyły produktów charakteryzujących się wysokimi standardami społecznymi I środowiskowymi;
  • uznaje za niezbędne kształtowanie postaw oraz wzmocnienie poparcia dla zrównoważonej produkcji i konsumpcji, dostrzegając potrzebę szerszego uwzględnienia w programach edukacyjnych zagadnień zrównoważonego rozwoju, obejmujących oprócz aspektów ochrony środowiska szerszy kontekst społeczny.

Sprawdzone w krajach ubogiego Południa wzorce działalności gospodarczej, zgodne z kryteriami Sprawiedliwego Handlu, mogą być wykorzystane również w krajach rozwiniętych, zwłaszcza w sektorze rolnym (w tym rolnictwa  ekologicznego) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Mogą się one przyczynić do szerszego stosowania zasad zrównoważonego rozwoju i ekonomii społecznej również w krajach rozwiniętych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej