Czym jest Sprawiedliwy Handel?

Międzynarodowy ruch Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade) jest jedną z najpoważniejszych inicjatyw pozarządowych w dziedzinie wspierania zrównoważonego rozwoju, w skali globalnej. Ukierunkowany jest na poprawę warunków życia i pracy w krajach ubogiego Południa.

Sprawiedliwy Handel uznaje - podobnie jak inne nurty ekonomii społecznej - że człowiek jest ważniejszy od zysku. Zapewnia drobnym producentom i pracownikom najemnym godziwe wynagrodzenie i warunki zatrudnienia, zgodne z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Eliminuje pracę dzieci i niewolników. Wypłaca za produkty co najmniej gwarantowane ceny minimalne, które muszą pokryć koszty produkcji, w tym wynagrodzeń. Zapewnia dodatkową premię za produkty z certyfikatem produkcji ekologicznej, przepłaty oraz tzw. premię Sprawiedliwego Handlu (ok. 10% wartości zakupionych produktów), przeznaczoną na projekty rozwojowe dla całych społeczności lokalnych (budowa szkół, ośrodków zdrowia, wodociągów, szkolenia itp.).

Sprawiedliwy Handel chroni środowisko naturalne, wyklucza stosowanie w procesie produkcji i przetwórstwa szkodliwych substancji chemicznych (nawozów sztucznych, pestycydów, sztucznych substancji poprawiających smak i zapach, konserwantów, barwników itp.) oraz oganizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Zakazane jest wycinanie lasów dziewiczych pod nowe uprawy, zwraca się także uwagę na ochronę różnorodności biologicznej, właściwą gospodarkę wodno-ściekową, a także utylizację i recykling odpadów produkcyjnych.

Te kryteria sprawiają, że Sprawiedliwy Handel przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, a skala tej działalności systematycznie rośnie wraz ze wzrostem świadomości konsumentów, zwłaszcza w krajach rozwniętych, którzy nabywają coraz więcej produktów dostarczanych w ramach Sprawiedliwego Handlu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej