Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Zarządzeniem Nr 515/2020/P z dnia 13 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Otwarty Konkurs Ofert
Otwarty Konkurs Ofert

Treść przedmiotowego zarządzenia, jego uzasadnienie, wykaz ofert wybranych do realizacji oraz informacje o ofertach, które nie otrzymały dotacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Witkac.pl.