Materiały informacyjne i szkoleniowe dla okw

Poznań, 14.07.2020 r.

KOMUNIKAT

o wypłacie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych

Miejski Zespół Wyborczy informuje, że wypłata diet za prace w obwodowych komisjach wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz w związku z ponownym głosowaniem w dniu 12 lipca 2020 r., będzie sukcesywnie realizowana od 20 lipca 2020 r. na numery kont bankowych wskazanych w oświadczeniach członków okw. Realizacja wypłat diet nastąpi dwukrotnie - odrębnie za I i za II turę wyborów.

Członkowie komisji, którzy zadeklarowali odbiór diety w formie gotówkowej, będą mogli podjąć środki na podstawie dowodu osobistego we wszystkich placówkach Banku PKO BP.
Listę placówek Banku PKO BP można znaleźć na stronie: https://www.pkobp.pl/poi/.

Odbiór diety wypłacanej w formie gotówkowej w banku będzie możliwy
od 20 lipca do 21 sierpnia 2020 r
.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych, którzy brali udział w czynnościach związanych z przeprowadzeniem oraz ustaleniem wyników głosowania i otrzymali SMS lub mail z informacją o brakach w dokumentacji, proszeni są o ich niezwłoczne uzupełnienie w Urzędzie Miasta Poznania na placu Kolegiackim 17, pokój 161.

/-/ Wojciech Kasprzak

Zastępca Przewodniczącego
Miejskiego Zespołu Wyborczego w Poznaniu


____________________________________________________________________________________________________

Harmonogram transportu kart do siedzib OKW

Dowóz kart do głosowania do poszczególnych siedzib obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w sobotę 11 lipca 2020 r. Harmonogram transportu znajduje się poniżej w sekcji załączniki.

Załączniki


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAQ - Najczęściej zadawane pytania przez członków obwodowych komisji wyborczych:

1. Czy mogę przekazać telefon do Ewidencji ludności wyborcy?

Nie - w dniu głosowania pracownicy ewidencji ludności są do dyspozycji TYLKO członków komisji.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Nie ma ulicy w spisie wyborców.

Nie wszystkie ulice, które zostały wymienione w obwieszczeniu, znajdują się w spisie wyborców, ponieważ na niektórych ulicach nikt się nie zameldował i nikt nie dopisał się do spisu wyborców. Zatem jest to sytuacja możliwa.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Osoba zameldowała się czasowo i nie ma jej w spisie.

Meldunek czasowy nie jest uwzględniony w procedurze wyborczej. Meldunek czasowy nie powoduje dopisania do spisu. W takim przypadku należało oddzielnie złożyć wniosek o dopisanie do spisu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Osoba twierdzi, że dopisywała się do spisu przed wyborami 10 maja (które się nie odbyły).

Dopisanie do  spisu wyborców  na wybory 10 maja (które się nie odbyły) nie skutkuje na obecne wybory, aby zostać ujętym w spisie wyborców na wniosek należało złożyć nowy wniosek do dnia 3 lipca br.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Osoba twierdzi, że wysłała wniosek elektroniczny o dopisanie do spisu, a mimo to nie ma jej na spisie.

Wszystkie wnioski, które wysłane były w terminie, zostały zrealizowane. Każda osoba, która prawidłowo wysłała wniosek, otrzymała mailem potwierdzenie wysłania wniosku wysyłane przez Ministerstwo Cyfryzacji, a następnie z Urzędu Miasta Poznania informację o dopisaniu do spisu lub informację o odmowie wpisania do spisu wraz z przyczyną odmowy. Zatem należy najpierw ustalić z wyborcą czy otrzymał maile, jeśli nie, oznacza że niewłaściwie wysłał wniosek.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Nie można znaleźć wyborcy w spisie wyborców:

  • sprawdzić, czy adres który podaje wyborca znajduje się w tej komisji;
  • odszukać w spisie wyborców pod podanym adresem uwzględniając to, że dla tej samej ulicy najpierw pojawiają się adresy bez litery przy numerze domu, potem pojawiają się adresy z wielką literą przy numerze domu, a na końcu pojawiają się adresy z małą literą przy nr domu;
  • jeśli w dalszym ciągu wyborcy nie ma w spisie wyborców zapytać, czy się wymeldował z pobytu stałego, albo wpisał się do rejestru wyborców pod innym adresem (najczęściej w innej gminie) - teraz lub przed poprzednimi wyborami. Jeśli się wymeldował z pobytu stałego i nie dokonał zameldowania w innym miejscu i nie dopisał się na swój wniosek do spisu wyborców, ani nie został wpisany na swój wniosek do rejestru wyborców to nie może głosować, ponieważ nie jest ujęty w spisie wyborców.   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Jeśli wyborca jest skreślony ze spisu wyborców z następującą adnotacją w rubryce "uwagi":

  • "Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu do spisu" i "Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu do spisu ponowne głosowanie" - należy zapytać, czy wyborca był w szpitalu (sanatorium, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym) poza Poznaniem, jeśli tak, to należy zatelefonować do ewidencji ludności celem potwierdzenia tego faktu. Jeśli ewidencja ludności potwierdzi, że wyborca został skreślony z ww. powodu, to wyborca może zagłosować pod warunkiem udokumentowania, że opuścił szpital (lub inną ww. jednostkę) przed dniem głosowania (najpóźniej 11 lipca lub wcześniej). W każdym innym przypadku tzn. jeśli wyborca dopisał się na wniosek w innym obwodzie głosowania, aby głosować musi udać się do obwodu (miejscowości, gdzie się dopisał do spisu wyborców),
  • "§13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia" i "§13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ponowne głosowanie " - czy wyborca był ujęty w szpitalu (domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym) w Poznaniu i należy zatelefonować do ewidencji ludności celem potwierdzenia tego faktu. Jeśli ewidencja ludności potwierdzi, że wyborca został skreślony z ww. powodu to wyborca może zagłosować pod warunkiem udokumentowania, że opuścił szpital (lub inną ww. jednostkę) przed dniem głosowania (najpóźniej 11 lipca lub wcześniej).

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Czy osoba, która zagubiła zaświadczenie lub go nie wzięła, może otrzymać kartę do głosowania.

Do wydania karty do głosowania niezbędne jest oddanie komisji zaświadczenia, zatem nie można wydać karty dla osoby, która nie ma przy sobie zaświadczenia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Osoba mieszka w Poznaniu, ale przed I turą wyborów dopisała się do spisu w innej gminie (np. wyjeżdżając na urlop). Podczas II tury chce zagłosować już w Poznaniu.

Jeśli osoba dopisała się do spisu w innej gminie, to została usunięta ze spisu w Poznaniu. Nie ma możliwości ponownie dopisać tej osoby w tych samych wyborach dwa razy do spisu. W takim przypadku osoba chcąca zagłosować nadal znajduje się w spisie wyborców w gminie, w której na własny wniosek się dopisała.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Czy osoba, która ma w spisie adnotację Wysłano pakiet wyborczy może uzyskać kartę do głosowania.

Tak - samo wysłanie pakietu nie powoduje, że nie można otrzymać karty.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Czy osoba, która ma w spisie informację Odebrano pakiet wyborczy może otrzymać kartę do głosowania.

Nie, gdyż odebrała już swoją kartę do głosowania w pakiecie wyborczym.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Czy można zagłosować na podstawie pełnomocnictwa notarialnego?

Nie - głosowanie przez pełnomocnika odbywa się wyłącznie na podstawie aktu pełnomocnictwa do głosowania sporządzonego przez Urząd Miasta Poznania.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prosimy nie telefonować do ewidencji ludności z informacjami o gotowości komisji i o frekwencji.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Przygotowywanie pakietów w głosowaniu korespondencyjnym - II tura wyborów

Informacja w zakresie terminów i miejsca przygotowywania pakietów w głosowaniu korespondencyjnym na II turę wyborów dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych znajduje się poniżej w sekcji Załączniki.

Załączniki


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 -227,

Informujemy, że przyjmowanie protokołów i dokumentów wyborczych z komisji od 1 do 227, odbywać się będzie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (wjazd od ul. Śniadeckich, parking bezpłatny na terenie MTP).Prosimy kierować się do hali nr 6, do wejścia opisanego zgodnie z numerem komisji.

W budynku Urzędu przy Placu Kolegiackim 17 nie będą obsługiwane komisje od numeru 1 do 227!

Zobacz zdjęcie w załączniku!

Załączniki


____________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 228 -251,

Informujemy, że przyjmowanie protokołów i dokumentów wyborczych z komisji od 228 do 251, odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, budynek C (wjazd od ul. PL. Kolegiacki, parking bezpłatny na dziedzińcu UMP).

W budynku Urzędu przy Placu Kolegiackim 17 nie będą obsługiwane komisje od numeru 1 do 227!

Załączniki


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE I MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:

Materiał obowiązkowy dla członków obwodowych komisji wyborczych znajduje się poniżej w sekcji Załączniki.

Publikowany materiał prezentacyjny został opracowany przez Krajowe Biuro Wyborcze i udostępniony wyłącznie w celach edukacyjnych dla obwodowych komisji wyborczych.

Prezentacja stanowi materiał pomocniczy, a wiążące przepisy prawa wyborczego określone są w Kodeksie wyborczym, ustawie z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego oraz w przepisach wykonawczych do ustawy oraz w wytycznych określonych uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnieniach i stanowiskach PKW.

Załączniki


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. znajduję się poniżej w sekcji Załączniki.

Załączniki


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 167/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Nas dotyczy załącznik nr 2.

Załączniki


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 163/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Pierwsze posiedzenia i szkolenia obwodowych komisji wyborczych

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I Postanowieniem nr 121/2020 z 15 czerwca 2020 r. zwołuje pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 120/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 15 czerwca 2020 r., w terminie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 20 czerwca 2020 r.

Terminy i miejsce pierwszych posiedzeń oraz przygotowania pakietów w głosowaniu korespondencyjnym dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych znajdują się poniżej w sekcji Załączniki.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej