Prezydent Poznania z absolutorium

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, otrzymał od rady miasta wotum zaufania oraz absolutorium. To oznacza, że zdaniem radnych stolica Wielkopolski jest dobrze zarządzana.

Na zdjęciu Jacek Jaśkowiak przy mikrofonie w Sali Białej urzędu miasta, w tle Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta - grafika artykułu
Rada Miasta Poznania udzieliła absolutorium Jackowi Jaśkowiakowi, prezydentowi stolicy Wielkopolski

Podstawą do przyznania absolutorium jest budżet za 2021 rok. Poznańscy radni uznali, że został on dobrze wykonany i w związku z tym na wtorkowej sesji podjęli odpowiednią uchwałę. Za przyznaniem absolutorium głosowało 26 radnych, 8 było przeciw. 

- Dziękuję Radzie Miasta Poznania za to głosowanie, jak również za krytyczne głosy, w które zawsze z uwagą się wsłuchuję - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Rok 2021 był wyjątkowo wymagający. W obliczu pandemii i związanych z nią ludzkich dramatów musieliśmy podejmować wiele trudnych decyzji. Zawsze robiliśmy to rozważnie i w najlepszej wierze, dla dobra poznaniaków - nie tylko obecnych, ale także i przyszłych pokoleń. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale razem będziemy szukać rozwiązań najlepszych dla naszego miasta. 

W 2021 roku dochody budżetu wyniosły 4,99 mld zł. Były o 5,2 procent wyższe niż zaplanowano. Trzeba jednak pamiętać, że budżet na 2021 rok był pierwotnie konstruowany jesienią 2020 r. Wówczas w żaden sposób nie można było jeszcze przewidzieć kwot dotacji, jakie Miasto otrzymało później - np. zwiększenia subwencji oświatowej oraz uzupełniającej. W trakcie 2021 roku Poznań dostał też dodatkowe kwoty m.in. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy Funduszu Inwestycji Lokalnych. To pieniądze przyznane na konkretne cele, których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu. Były to również kwoty na programy rządu - np. 500+ - które Miasto obsługuje na jego zlecenie i które mogą być przeznaczone tylko na wypłatę świadczeń. Nie zmienia to faktu, że na skutek "Polskiego Ładu" i zmian podatkowych, wprowadzanych przez rząd, finanse Poznania oraz innych samorządów w Polsce zostały znacząco osłabione.

Wydatki miasta zamknęły się w kwocie 4,93 mld zł, z czego ponad 969 mln zł przeznaczono na inwestycje. Zadaniem Miasta było maksymalnie chronić te, które zostały już rozpoczęte lub są kluczowe dla stolicy Wielkopolski. Nie było to proste: na skutek pandemii często opóźnione było uzyskiwanie niezbędnych decyzji, zgód i opinii. Częste problemy związane z wyborem wykonawcy sprawiały, że procedury przeciągały się dodatkowo - co wpływało na ostateczną cenę inwestycji. Wiele razy Miasto musiało wykładać dodatkowe pieniądze, by rozstrzygnąć przetargi. 

Na inwestycje w drogi oraz komunikację zbiorową Poznań wydał ponad 558,7 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji jest m.in. przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., budowa trasy tramwajowej na Naramowice czy ulicy św. Wawrzyńca. 

116,9 mln zł wydano na gospodarkę przestrzenną, gospodarkę nieruchomościami oraz rewitalizacje - najważniejszą z nich jest całkowita przemiana placu Kolegiackiego, który z samochodowego parkingu stał się zieloną i przyjazną przestrzenią. 

Inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska pochłonęły 95,1 mln zł. Miasto zainwestowało blisko 15 mln zł w utrzymanie zieleni i niemal tyle samo w ochronę środowiska i klimatu.

Kolejne 53,4 mln zł Miasto przeznaczyło na inwestycje w oświatę. Wśród największych są m.in. budowa łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich czy modernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 121.

Na inwestycje w politykę społeczną, zdrowie i rodzinę Poznań przeznaczył ponad 67,5 mln zł - to m.in. zakupy specjalistycznego sprzętu dla szpitala im. J. Strusia i F. Raszei oraz rozbudowa o nowe skrzydło Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dziedziny, w których na inwestycje przeznaczono niemal 41,4  mln zł;  z kolei na sport i turystykę przeznaczono  blisko 18,4 mln zł. Dzięki nim można było m.in. zbudować basen na Os. Zwycięstwa czy zmodernizować Stadion Miejski.

W dziedzinie wydatków bieżących najwięcej wydano na oświatę (ponad 1,4 mld zł), następnie na politykę społeczną, zdrowotną i rodzinną (ponad 1 mld zł) oraz na drogi i komunikację zbiorową (756,5 mln zł).

Raport o stanie miasta 

Podczas sesji przedstawiono też Raport o stanie miasta, który zawiera najważniejsze dane o Poznaniu, jego strukturze, demografii i najważniejszych działaniach. Po jego rozpatrzeniu rada miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania. Za taką decyzją głosowało 26 osób, przeciw było 7. 

- To był trudny rok - przyznał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Musieliśmy wnieść się ponad emocje polityczne, by sprostać wyzwaniom, które wiązały się z pandemią. Udało się to dzięki silnej i dobrej współpracy samorządu, rządu, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i setek wolontariuszy. Dzięki temu w Poznaniu zaszczepiło się aż 75,7 proc. mieszkańców, co dało nam drugie miejsce w kraju wśród dużych miast. Prowadziliśmy Poznański Punkt Szczepień Powszechnych na stadionie, a na MTP powstał szpital tymczasowy. Monitorowaliśmy - i robimy to nadal - zawartość SARS-CoV-2 w ściekach. Jeszcze pod koniec 2021 roku nikt się nie spodziewał, że wkrótce nasz rzeczywistość tak drastycznie się zmieni. Wspólne doświadczenia walki z wirusem przygotowały nas jednak na kolejne wyzwanie, jakim była napaść Rosji na Ukrainę i związane z nią przybycie uchodźców. Solidarność, jaką pokazaliśmy podczas pandemii i lekcja, którą wtedy odrobiliśmy, sprawiła, że mogliśmy się z tym wyzwaniem zmierzyć. Po raz kolejny kluczem była współpraca samorządu, rządu, biznesu i wszystkich ludzi dobrej woli. Przed nami z pewnością kolejny trudny rok. Możemy się w pewnych obszarach spierać, ale jestem przekonany, że razem będziemy skutecznie działać dla dobra Poznania.

Raport zawiera m.in. dane dotyczące demografii Poznania. Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2021 r. mieszkało w nim 529,4 tys. osób. Jednak w rzeczywistości było to niemal 100 tys. więcej mieszkańców. Byli to przede wszystkim uczniowie i studenci spoza Poznania oraz tymczasowi pracownicy z zagranicy. Pomimo pandemii nie zmniejszyła się liczba cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających stolicy Wielkopolski. 

W 24 szkołach wyższych w Poznaniu studiowało 105 tys. studentek i studentów, najwięcej - jedna trzecia - na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM), który posiada status uczelni badawczej. Ponad 80% żaków stanowiły osoby spoza stolicy Wielkopolski. Zwiększył się też poziom umiędzynarodowienia studiów

24 procent dzieci do lat 3 w Poznaniu objętych jest opieką żłobkową - to więcej, niż rok wcześniej.. Opieką przedszkolną objęto ponad 93 procent dzieci w odpowiednim wieku. W 2021 r. oddano do użytku 3 nowe oddziały przedszkolne w rozbudowanym Przedszkolu nr 121 na Strzeszynie. W tym samym roku do poznańskich szkół uczęszczało ponad 91 tys. uczniów, ponad połowa z nich uczyła się w podstawówkach. Z powodu pandemii COVID-19 przez część roku nauka odbywała się w trybie zdalnym lub hybrydowym. 

Starsi poznaniacy mogli korzystać z licznych programów wsparcia. O ich prawa dbała Miejska Rada Seniorów. W 2021 r. zakończono budowę nowej siedziby dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej, zlokalizowanej przy ul. Żołnierzy Wyklętych. 

Dbamy o zabytki i zieleń

Z powodu pandemii COVID-19 obiekty sportowe funkcjonowały w ograniczonym zakresie; część zajęć oraz zawodów odbywała się online, część została odwołana. Podobnie było z wydarzeniami kulturalnymi - część z nich była realizowana online lub w formule hybrydowej. Miasto Poznań wspierało poznańskich twórców kultury w ramach miejskiej lokalnej tarczy #poznanwspiera. Miejskie instytucje kultury realizowały 1,8 tys. projektów w formie stacjonarnej i wirtualnej, w których uczestniczyło 8 mln osób. W 2021 r. otwarto też Centrum Szyfrów Enigma z Mediateką oraz nowe siedziby 2 filii Biblioteki Raczyńskich

Aby zadbać o dziedzictwo kulturowe, Miasto dofinansowało prace renowacyjno-konserwatorskie licznych zabytków, m.in. najcenniejszych secesyjnych kamienic. Zmodernizowano też tereny nadrzeczne. 

W 2021 r. tereny zieleni stanowiły aż 27 procent  powierzchni miasta, w tym były 52 ogólnodostępne parki i 123 zieleńce zajmujące powierzchnię 439 ha. Miała miejsce renowacja parku przy ul. Wodziczki, zieleni na al. Wielkopolskiej czy budowa ogrodu miododajnego na Cytadeli. Utworzone zostały 3 nowe zieleńce: przy ul. Podkomorskiej, Jawornickiej, Gostyńskiej/Milickiej oraz las kieszonkowy przy ul. Milczańskiej. Na stawach w parku Bergera oraz parku im. K. Marcinkowskiego powstały ogrody pływające, a przy przedszkolu nr 74 - naturalny plac zabaw. 

W 2021 r. w Poznaniu zarejestrowanych było 538,9 tys. pojazdów, w tym aż 424,2 tys. samochodów osobowych. Uspokojono ruch drogowy w centrum miasta, wyłączone zostały kolejne sygnalizacje świetlne, uruchomiono nowe buspasy. Kontynuowano projekt doświetlania przejść dla pieszych. Na poznańskie ulice wyjechało 37 nowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric. W Poznaniu funkcjonowało też 49 stacji ładowania pojazdów. 

Silna gospodarka Poznania

W minionym roku Miasto Poznań współpracowało z licznymi organizacjami pozarządowymi. Dostały one dofinansowanie do realizowanych projektów. Działały: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, komisje dialogu obywatelskiego, Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wspierające organizacje pozarządowe i wolontariat oraz 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych - Sąsiedzkich i jeden CIL Regrantingowy.

- Dziękujemy za ogromne zaangażowanie mieszkańców, ich chęć sprawczości i angażowania się, z której słynie Poznań - podkreślała Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. - W naszym mieście możemy zawsze liczyć na organizacje pozarządowe, nie tylko w obszarach związanych z pomocą podczas pandemii czy wsparciem uchodźców, ale także z zakresu ekonomii społecznej. 

Przedsiębiorczość tradycyjnie już jest mocną stroną Miasta. Poznań zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo. Pomimo pandemii liczba firm zarejestrowanych w stolicy Wielkopolski zwiększyła się do 123 tys. W mieście zainwestowało też ponad 270 dużych inwestorów zagranicznych. W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowało ponad 200 startupów, działających przede wszystkim w sektorze nowych technologii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i big data.

Zamożność Miasta i bardzo wysoki potencjał potwierdziły wysokie oceny największych międzynarodowych agencji ratingowych. Poznań ma najwyższy możliwy do uzyskania przez samorząd lokalny w kraju rating "A-" nadany przez Fitch Ratings. W 2021 r. agencja umieściła wszystkie oceniane polskie miasta na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Odzwierciedla to niepewność Fitch Ratings, jak zmiany w systemie dochodowym samorządów lokalnych wprowadzone przez reformę podatkową "Polski Ład" wpłyną na system finansowania polskich samorządów.

AW

sieci społecznościowe