Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej

Przy ul. Kurlandzkiej powstanie nowy wiadukt, dwa ronda, drogi rowerowe i chodniki, a także zieleń. Montaż ekranów akustycznych i cicha nawierzchnia dodatkowo ograniczą hałas wzdłuż zabudowy szeregowej. Dzięki całej inwestycji mieszkańcy zyskają bezpieczną i wygodną infrastrukturę drogową.

Wizualizacja wiaduktu nad 4 pasmową trasą i 2 ronda oraz skupiska drzew w lewym dolny i prawym górnym rogu.
Przebudowa wiaduktu - wizualizacja

Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Kurlandzkiej, nad ulicą Bolesław Krzywoustego, który powstał w latach 70 XX w. wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny. Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy czteroprzęsłowy. Zostanie wyposażony w jezdnie, chodniki, drogę rowerową. Będzie posiadał oświetlenie i, co najważniejsze, odwodnienie, którego istniejący obiekt nie posiada. Skrzyżowania ulicy Kurlandzkiej z ulicami Wiatraczną i Bobrzańską zostaną przebudowane na ronda. W ramach zadania wybudowane zostaną także ekrany akustyczne oraz posadzona nowa zieleń.
- W 2018 roku, na etapie konsultacji z mieszkańcami, koncepcja przebudowy nie zakładała montażu ekranów, co wynikało ze stanu istniejącego. Pośród zgłoszonych przez mieszkańców uwag znalazły się jednak postulaty dotyczące ograniczenia hałasu poprzez zamontowanie ekranów akustycznych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bobrzańską do skrzyżowania z ulicą Ślężańską - podkreśla Krzysztof Olejniczak, dyrektor ZDM.  - Mieszkańcy podnosili, że z uwagi na duży ruch i hałas praktycznie niemożliwe jest korzystanie z ogródków przydomowych od strony ulicy Kurlandzkiej. Również lokalna rada osiedla wskazywała, że problem hałasu mieszkańcy zgłaszają nie po raz pierwszy i warto go rozwiązać przy planowanej inwestycji.
Jak się później okazało, niezależnie od uwag mieszkańców, badania wykonane na etapie przygotowywania dokumentacji budowlanej wskazały przekroczenia norm emisji hałasu sięgające - w zależności od lokalizacji punktu pomiarowego - 7dB. Źródłem hałasu jest ruch samochodowy na ulicach Kurlandzkiej, Bobrzańskiej i Wiatracznej.
- Zgodnie z przepisami, konieczne było zastosowanie rozwiązań, które te przekroczenia zniwelują. Po przeanalizowaniu dostępnych możliwości projektanci zaproponowali zastosowanie cichej nawierzchni na jezdniach, która spowoduje spadek natężenia hałasu o 4 dB. Niestety, rozwiązanie to było niewystarczające, by uzyskać właściwy komfort akustyczny dla terenów mieszkaniowych - tłumaczy Krzysztof Olejniczak, dyrektor ZDM.
Obniżenia parametrów nie przyniosły również rozwiązania projektowe związane z ograniczeniem prędkości pojazdów. Wobec tego, biorąc pod uwagę przepisy ochrony akustycznej, niezbędne było zastosowanie ekranów, które są dodatkowym środkiem ochrony przed hałasem dla terenów mieszkaniowych.
Wymóg montażu ekranów wynika obecnie wprost z decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu uzyskanej przez Miasto w ramach przygotowania dokumentacji budowlanej. Należy bowiem pamiętać, że każda przebudowa wiąże się z koniecznością dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów zarówno tych dotyczących rozwiązań technicznych jak aspektów środowiskowych.
W ramach istniejącego pasa drogowego, warunków technicznych i przepisów projektanci rozmieścili na terenach należących do Miasta, w sposób optymalny, wszystkie niezbędne elementy infrastruktury - jezdnie, chodniki, drogę rowerową i ekrany.
Ekrany zostaną postawione w całości w istniejącym pasie drogowym, na działkach będących własnością Miasta Poznania. Ich ustawienie nie wymaga zajęcia prywatnych terenów. Ekrany będą miały łącznie 183 metry długości i wysokość od 3 do 4 metrów. Będą wykonane z przezroczystego poliwęglanu z nadrukiem zwiększającym widoczność dla ptaków.
W związku z ich budową konieczne będzie wycięcie około 80 drzew, wyłącznie z obszaru istniejącego pasa drogowego, przy czym większa ich część ma średnicę poniżej 20 cm.
- Biorąc pod uwagę jak ważne dla mieszkańców ulicy Pyrzyczańskiej są drzewa rosnące obecnie przy ich nieruchomościach, zobowiązałem Zarząd Dróg Miejskich do ponownej weryfikacji zakresu usuwanej zieleni w ramach inwestycji. Taka analiza będzie przeprowadzona przez wykonawcę przed rozpoczęciem prac - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.  
Ponadto rekompensując konieczne uszczuplenia istniejącej roślinności, zaplanowano nowe nasadzenia. Ich forma i gatunki zostały dobrane z uwzględnieniem nie tylko warunków, jakie występują w pasach dróg publicznych. Ich dobór miał również na uwadze zmiany klimatu, a w szczególności wydłużające się w ostatnich latach pory suche.
W ramach całej inwestycji zostanie nasadzonych dodatkowo ponad 9 300 sztuk roślin (w tym drzewa, krzewy, byliny, trawy, rośliny cebulowe) o łącznej powierzchni 1 318 metrów kwadratowych. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy Kurlandzkiej zostanie posadzony szpaler lip oraz krzewy jaśminowca.