Wolontariusze do programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

liczba uczestników: 200

Opis

Miasto Poznań wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Program skierowany jest do mieszkańców Poznania w wieku 65 lat i więcej, którzy mają zły stan zdrowia lub trudności z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. Poszukiwani są wolontariusze do realizacji tego programu.

Zakres prac

Do zadań wolontariusza należy: 1. Wsparcie społeczne - wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, wspólne zrobienie zakupów itp.). 2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej - wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia itp. 3. Wsparcie psychologiczne: informowanie o dostępie do ogólnopolskich "telefonów zaufania" dla seniorów, w przypadku stwierdzenia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej w postaci np. specjalistycznego poradnictwa - zwłaszcza psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych - osoba udzielająca wsparcia pomoże seniorowi w czynnościach umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadomi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 4. Wsparcie w codziennych czynnościach, m. in.: - pomoc/towarzyszenie podczas spaceru, w wyprowadzaniu psa itp., - pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu (drobne prace porządkowe np. mycie naczyń, wyrzucenie śmieci) - dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior), - zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile tego rodzaju usługa nie jest już finansowana z innych źródeł, - pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwiania spraw urzędowych czy przy realizacji recept.

Umiejętności

Wolontariusz musi być osobą pełnoletnią, niekaraną; musi odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Caritas. Powinien mieć dobry stan zdrowia i posiadać predyspozycje do pracy z osobami w podeszłym wieku, przede wszystkim cierpliwość i wyrozumiałość.

Kiedy sa potrzebni wolontariusze

Wolontariusz dostosowuje grafik wizyt indywidualnie z seniorem.

Świadczenia

Umowa wolontariacka. Bezpłatne szkolenie z zakresu usług wykonywanych na rzecz seniorów.

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia: michalski@caritaspoznan.pl W razie potrzeby, więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 783 858 290

Harmonogram

od: 2022-06-13
do: 2022-12-31

Lokalizacja

Miasto Poznań
Nie wskazano żadnego punktu na planie.

Kontakt

michalski@caritaspoznan.pl jurgielewicz@caritaspoznan.pl

Kryteria

  • ochrona zdrowia
  • sytuacje kryzysowe

w terenie

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby niepełnosprawne
  • zadania opiekuńcze
  • prace fizyczne i porządkowe
  • pomoc prawna
  • wsparcie psychologiczne

długoterminowe

praca z ludźmi

sieci społecznościowe