Regulamin użytkownika Miejskiego Portalu Wolontariatu w Poznaniu

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego https://www.poznan.pl/wolontariat/.
 2. Administratorem Portalu jest Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań, NIP: 2090001440.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu i do jego przestrzegania.
 4. Współpraca pomiędzy Organizatorem a Odbiorcą lub Wolontariuszem ma charakter nieodpłatny.
 5. Administrator nie jest stroną umów zawieranych przez Organizatora z Odbiorcą lub Wolontariuszem, a jedynie udostępnia bezpłatnie możliwość korzystania z Portalu.
 6. Rozpoczęcie korzystania z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Portalu - rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.poznan.pl/wolontariat/umożliwiający zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z następujących funkcjonalności:
  1) Zakładania indywidualnego konta Wolontariusza,
  2) Zakładania konta dla Organizatora,
  3) Rekrutowania Wolontariuszy spośród Odbiorców poprzez zamieszczanie przez Organizatorów ofert wolontariatu oraz informacji umożliwiających Odbiorcom oraz Wolontariuszom kontakt z Organizatorem.
  4) Przeglądania ofert wolontariatu, oraz wyszukiwania ich i sortowania według różnych kryteriów.
  5) Dostępu do aktualności, artykułów i innych materiałów dotyczących wolontariatu.
 2. Użytkowniku - rozumie się prze to:
  1) niezarejestrowane w Portalu, osoby fizyczne, zwane dalej "Odbiorcami",
  2) niezarejestrowany w Portalu podmiot organizujący wolontariat, który zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może korzystać ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
 3. Wolontariusz - rozumie się prze to zarejestrowane w Portalu osoby fizyczne.
 4. Organizator - rozumie się przez to zarejestrowane w Portalu podmioty organizujące wolontariat, które zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą korzystać ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
 5. Ofercie - rozumie się przez to propozycję zaangażowania Odbiorców do współpracy, sformułowaną na Portalu przez Organizatora.

§ 3

Konto Organizatora na Portalu

 1. Konto Organizatora umożliwia tworzenie i publikowania ofert wolontariatu oraz pozwala a także pozwala przeglądać oferty zamieszczane przez Wolontariuszy.
 2. Korzystanie z Konta Organizatora w ramach Portalu wymaga samodzielnego założenia konta poprzez dokonanie rejestracji. W tym celu należy kolejno:
  a) wybrać funkcję rejestracji, a następnie wybrać typ konta organizacja, podać adres e-mail który zostaje przypisany do konta z zastrzeżeniem pkt. 3, oraz ustanowić hasło,
  b) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu,
  c) wypełnić formularz, w którym należy uzupełnić dane Organizatora,
  d) wysłać wypełniony formularz, naciskając przycisk "REJESTRACJA",
  e) potwierdzić podany w formularzu adres e-mail poprzez otwarcie dedykowanego linku przesłanego w wiadomości mailowej na wskazany adres e-mail.
 3. W przypadku Organizatora adresem e-mail powinien być tym, który dany Organizator najczęściej wykorzystuje do kontaktu z osobami, które chcą zostać wolontariuszami. Zaleca się, by był to adres instytucjonalny - np. biuro@organizator.pl lub wolontariat@organizator.pl.
 4. Nowo założone konta Organizatorów podlegają weryfikacji przez Administratora. Po pozytywnej weryfikacji następuje akceptacja równoznaczna z możliwością rozpoczęcia korzystania z konta. Akceptacje następują w godzinach pracy Administratora, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 5. Dane kontaktowe Organizatora tj. numer telefonu kontaktowego oraz e-mail, które zostały podane w formularzu rejestracyjnym, będą widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Portal, w celu umożliwienia kandydatom na wolontariuszy na sprawny kontakt z Organizacją.

§ 4

Konto Wolontariusza na Portalu

 1. Konto Wolontariusza umożliwia tworzenie i publikowanie ofert wolontariatu, które będą widoczne dla Organizatorów.
 2. Korzystanie z Konta Wolontariusza w ramach Portalu wymaga samodzielnego założenia konta poprzez dokonanie rejestracji. W tym celu należy kolejno:
  a) Wybrać funkcję rejestracji, a następnie wybrać typ konta Wolontariusz, podać adres e-mail który zostaje przypisany do konta oraz ustanowić hasło,
  b) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu,
  c) wypełnić formularz, w którym należy uzupełnić dane Wolontariusza,
  d) wysłać wypełniony formularz, naciskając przycisk "REJESTRACJA",
  e) potwierdzić podany w formularzu adres e-mail poprzez otwarcie dedykowanego linku przesłanego w wiadomości mailowej na wskazany adres e-mail.
 3. W przypadku Odbiorcy, który nie ukończył 13 lat, konieczne jest podanie dodatkowego adresu e-mail rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. W trakcie rejestracji na podany przez Wolontariusza adres e-mail wysyłany jest link potwierdzający. W przypadku Wolontariusza, który nie ukończył 13 lat, link potwierdzający jest wysyłany na adres rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Dane Wolontariusza podane podczas rejestracji tj.: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail i numer telefonu będą dostępne dla Organizatorów wolontariatu, którzy będą mieli możliwość skontaktowania się z Wolontariuszem oraz zaproszenia go do współpracy. Administrator nie przekazuje danych Wolontariusza niezarejestrowanym podmiotom organizującym wolontariat na rzecz pomocy osobą z Ukrainy.

§ 5

Logowanie do konta Organizatora oraz Wolontariusza

 1. Zalogowanie do konta następuję poprzez wpisanie loginu, który stanowi adres e-mail podany podczas rejestracji oraz hasła ustawionego przez Organizatora lub Wolontariusza.
 2. Administrator zapewnia możliwość dokonania zmiany hasła oraz zresetowania hasła. Zmiany lub zresetowania hasła dokonuje samodzielnie Organizator lub Wolontariusz.
 3. W szczególnych przypadkach, na wniosek Organizatora lub Wolontariusza wysłany na adres wolontariat@um.poznan.pl, możliwe jest przywrócenie hasła lub aktywacja konta przez Administratora.

§ 6

Usunięcie konta Organizatora oraz Wolontariusza

 1. Usunięcie konta Organizatora oraz Wolontariusza odbywa się na żądanie wysłane na adres e-mail: wolontariat@um.poznan.pl z adresu e-mail, przypisanego do danego rodzaju konta.
 2. W szczególnych przypadkach - np. gdy Organizator lub Wolontariusz nie posiada dostępu do konta, lub nie posiada dostępu do skrzynki adresu e-mail, przypisanego do danego konta, możliwe jest dokonanie przez Administratora zmian w ustawieniach konta lub usunięcie konta. Zmian takich dokonuje się na wniosek Organizatora lub Wolontariusza.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Organizatora lub Wolontariusza, zwłaszcza w przypadkach naruszenia regulaminu.

§ 7

Zamieszczanie ofert wolontariatu w Portalu

 1. Podmioty posiadające konto Organizatora mogą zamieszczać na Portalu oferty.  Do zamieszczania ofert służy elektroniczny formularz.
 2. Dodając ofertę, Organizator podaje:
  1) Nazwę oferty
  2) Datę rozpoczęcia i zakończenia naboru
  3) Kategorię, wybraną z listy
  4) Opis podejmowanych działań
  5) Rodzaj zadań wykonywane przez wolontariusza
  6) Adres miejsca, w którym odbywa się projekt lub działanie wolontariackie
  7) Liczbę wolontariuszy, których chce zaprosić do współpracy
  8) Minimalny wiek wolontariusza
  9) Dodatkowe wymagania rekrutacyjne
  10) Świadczenia dla wolontariuszy
 3. Każdy z elementów oferty powinien zostać opisany w sposób rzeczowy i umożliwiający Odbiorcy podjęcie decyzji o zaangażowaniu w dany wolontariat.
 4. Oferta, po sformułowaniu i zatwierdzeniu przez Organizatora zostaje opublikowana na portalu.
 5. Administrator nie odpowiada za treść i formę wprowadzanych do Portalu ofert.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do akceptowania tylko tych ofert, które pozostają w zgodzie z regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem. W przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu oferta może zostać usunięta z Portalu.
 7. Usuwane będą oferty zawierające:
  1) Treści wulgarne, obraźliwe, nieobyczajne, profanujące lub w inny sposób kontrowersyjne.
  2) Treści zawierające groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść.
  3) Treści naruszające w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich.
  4) Rażące braki lub sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie treści zadań, opisu projektu lub innych informacji.
  5) Treści dotyczące innych form zaangażowania, niż wolontariat - np. ofert odpłatnej pracy.
 8. W przypadku wątpliwości dotyczących akceptacji oferty Administrator kontaktuje się z Organizatorem, który zamieścił ofertę i wzywa go do wprowadzenia zmian. Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podjęcia próby takiego kontaktu.
 9. Po upłynięciu czasu wskazanego przez Organizatora w ofercie, jest ona automatycznie archiwizowana.
 10. Organizator ma w każdej chwili możliwość anulowania wprowadzonej oferty jak również zmiany jej treści.
 11. Organizator jest zobowiązany zamieszczać oferty z odpowiednim wyprzedzeniem oraz powinien usunąć Oferty, jeżeli z jakiś przyczyn staną się nieaktualne przed czasem zakończenia.

§ 8

Rekrutowanie wolontariuszy przy użyciu Portalu

 1. Do przeglądania ofert wolontariatu publikowanych przez Organizatorów nie jest wymagane posiadanie indywidualnego konta Wolontariusza.
 2. Portal umożliwia rekrutowanie wolontariuszy na dwa sposoby:
  1) Poprzez podanie Odbiorcy lub Wolontariuszowi adresu zewnętrznej strony internetowej;
  2) Poprzez podanie Odbiorcy lub Wolontariuszowi adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 3. Decyzja o podjęciu współpracy przez Organizatora z Odbiorcą lub Wolontariuszem należy do Organizatora.
 4. Jeżeli liczba zgłoszonych do oferty Odbiorców i Wolontariuszy przekracza przewidywaną liczbę, decyzje kto zostanie zaproszony do współpracy podejmuje Organizator.
 5. Nawiązanie współpracy wolontariackiej następuje bez udziału Administratora. Administrator nie jest stroną porozumień zawieranych w tym zakresie przez Odbiorców, Wolontariuszy i Organizatorów.
 6. Organizator jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie Odbiorcy lub Wolontariusza  do oferty wolontariatu. Udzielenie odpowiedzi powinno nastąpić niezależnie od tego, czy oznacza ona rozpoczęcie współpracy czy też odmowę współpracy.
 7. W przypadku gdy Administrator otrzyma informacje od Odbiorcy lub Wolontariusza, o braku odpowiedzi na zgłoszenie, wzywa Organizatora do niezwłocznego przesłania takiej odpowiedzi do Odbiorcy.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia z portalu konta Organizatora, który w sposób notoryczny nie odpowiada na zgłoszenia Odbiorców. O zamiarze usunięcia konta Organizator jest powiadamiany poprzez e-mail przesłany na adres przypisany do jego konta.

§ 9

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Portalu

 1. Warunkiem korzystania z niektórych funkcjonalności w Portalu może być posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej funkcjonalności.
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem Portalu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też ryzyko nieuprawnionego przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www.

§ 10

Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora

 1. Wypowiedzi umieszczone w Portalu przez Organizatora/Wolontariusza  wyrażają punkt widzenia osób, które je zamieszczają oraz publikują treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Administrator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści co, do których powziął wiadomość, że są bezprawne, lub też w przypadku gdy zawierają sformułowania wulgarne, obraźliwe, propagujące nienawiść, nieobyczajne, profanujące lub w inny sposób kontrowersyjne groźby, inwektywy lub mają wymowę zastraszającą sformułowania naruszające w jakikolwiek sposób prawa należące do osób trzecich.
 3. Portal może zostać zmodyfikowany, zaktualizowany lub przebudowany przez Administratora bez uprzedzenia, w każdym czasie.
 4. Administrator podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Portalu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zwieszenia działania Portalu lub zakończenia jego działania, bez podania przyczyny oraz bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
 5. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub inne szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Portalu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do Portalu a także błędy systemu komputerowego spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora.
 6. Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem Portalu przez osoby korzystające z jego funkcjonalności.
 7. Administrator zastrzega, że może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu w stosunku do osób lub podmiotów naruszających postanowienia niniejszego regulaminu , w szczególności których działania są szkodliwe dla Portalu bądź dla osób korzystających z jego funkcjonalności.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ujawnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, wynikłe z winy  Organizatora lub Wolontariusza.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z konta Organizatora lub Wolontariusza spowodowane
  1) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu,
  2) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji realizowanych za pośrednictwem Portalu, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Administratora,
  3) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Administratora.

§ 11

Własność intelektualna

 1. Portal oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Portalu treści, znaki towarowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, opracowania stanowią własność Administratora, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych podmiotów.
 2. Organizator lub Wolontariusz, udostępniający w Portalu jakiekolwiek materiały innym osobom korzystającym z portalu udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na wszelkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W przypadku gdy Organizator lub Wolontariusz zamieści w Portalu utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znak towarowy lub inny przedmiot własności intelektualnej domniemywa się, że jest on uprawniony do korzystania z tego utworu lub przedmiotu w ww. sposób. Z chwilą zamieszczenia tego utworu lub przedmiotu w Portalu Organizator lub Wolontariusz wyraża zgodę na jego publiczne udostępnianie za pośrednictwem Portalu.
 4. Organizator lub Wolontariusz zobowiązany jest do zapewnienia, że zamieszczone w Portalu materiały nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz danych osobowych, a w szczególności nie będą naruszać prawa do wizerunku. W przypadku, gdyby doszło do takiego naruszenia Organizator lub Wolontariusz zaspokoi wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie oraz zwolni Administratora z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń, jak również zwróci Administratorowi w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi wszelkie koszty poniesione przez Administratora wskutek uchybienia tym obowiązkom.
 5. Administrator nie odpowiada za sposób wykorzystania zamieszczonych w Portalu materiałów przez inne osoby korzystające z jego funkcjonalności..

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane  będą przetwarzane w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 17 grudnia  2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, którym jest koordynacja działań wolontariatu w ramach realizowanych w Mieście przedsięwzięć na rzecz osób z Ukrainy za pośrednictwem Portalu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działania indywidualnego konta Wolontariusza lub Organizatora zarejestrowanego na Portalu lub do czasu zgłoszenia żądania jego usunięcie.
 5. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Podanie danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do utworzenia Pani/Pana konta w Portalu.  
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i nie jest w żaden sposób ograniczone.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Portalu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem Portalu należy składać na adres: wolontariat@um.poznan.pl.