Lokale policyjne

Biuro Spraw Lokalowych prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją porozumienia zawartego 2 lipca 2019 r. pomiędzy Miastem Poznań, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu i Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu.

Organy Policji, na mocy zawartego porozumienia, zrzekają się prawa dyspozycyjności lokali będących własnością Miasta, co stwarza możliwość uzyskania przez osoby zamieszkujące w tych lokalach umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Realizując zapisy zawartego porozumienia Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XIX/321/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, która określa warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, które pozostawały w całości albo w części w dyspozycji Policji i zostały z tej dyspozycji zwolnione. Uchwała dotyczy najemców, którzy wniosek o sprzedaż złożyli do dnia wejścia w życie uchwały lub złożą do 31 grudnia 2022 r., po spełnieniu warunków wynikających z uchwały.

Wnioski w tym zakresie przyjmowane są i realizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.