Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać przez cały rok. Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym będą rozpatrywane pod kątem objęcia listą tworzoną w roku, w którym zostały złożone.


Czym różni się najem socjalny lokalu od najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy?

Oba rodzaje najmu dotyczą lokali komunalnych czyli będących własnością gminy. Prawo do zamieszkania w nich mogą otrzymać osoby spełniające określone kryteria (więcej na ten temat w zakładce "Kryteria i procedura").

Najem socjalny lokalu - umowa najmu na czas określony, stawka czynszu 2,45 zł/m2 (co stanowi 50% minimalnej stawki czynszu obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania), przedmiotem umowy może być lokal o obniżonym standardzie.

Najem lokalu mieszkalnego - umowa najmu na czas nieokreślony, stawka czynszu ustalana z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu (od 4,90 zł/m2 do 12,90 zł/m2), obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznej stawki czynszu.


Czy można ubiegać się jednocześnie o najem socjalny lokalu i najem lokalu mieszkalnego?

Nie. Kryteria, które musisz spełnić przy ubieganiu się o każdy z tych lokali są nieco inne, dlatego o tym o jaki lokal chcesz się ubiegać musisz zdecydować na etapie składania wniosku.


Uprawnienie do najmu socjalnego lokalu przyznał mi sąd w wyroku eksmisyjnym. Czy mogę ubiegać się o najem socjalny lokalu również w Biurze Spraw Lokalowych?

Nie ma takiej potrzeby. Skoro sąd przyznał Ci prawo do najmu socjalnego lokalu, zbędne jest składanie wniosku o przyznanie takiego samego uprawnienia w Biurze Spraw Lokalowych. Musisz jednak pamiętać, aby wyrok sądu wraz z wnioskiem o jego realizację złożyć w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Ta spółka w imieniu Miasta złoży Ci ofertę najmu socjalnego lokalu.


Nie dostałem się na listę. Czy w przyszłym roku muszę złożyć nowy wniosek, czy może tegoroczny nadal będzie aktualny?

Po rozpatrzeniu wniosku postępowanie zostaje zakończone. W kolejnym roku obowiązywać będzie inne kryterium dochodowe, zmienić się może kryterium punktowe. Ponadto musimy ocenić Twoją aktualną sytuację mieszkaniową, która na przestrzeni roku mogła ulec zmianie. Dlatego jeżeli w kolejnym roku nadal zamierzasz ubiegać się o pomoc mieszkaniową od Miasta, musisz złożyć nowy wniosek.


Dostałem się na listę, jak długo będę musiał czekać na lokal?

Wskazanie lokalu następuje wg kolejności wynikającej z pozycji wnioskodawcy na liście. Im większą uzyskałeś liczbę punktów, tym wyższą pozycję zajmujesz na liście i tym szybciej dostaniesz lokal. Lista realizowana jest przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., która dokłada wszelkich starań, aby wszystkie uprawnienia zrealizować najszybciej jak to możliwe. Jeżeli po stronie wnioskodawcy występują jakieś szczególne okoliczności np. niepełnosprawność, wówczas wskazanie lokalu może zająć więcej czasu. Zwolnić musi się lokal na parterze lub w budynku z windą, który dodatkowo trzeba przystosować do potrzeb osoby niepełnosprawnej. ZKZL sp. z o. o. stara się, aby lista została zrealizowana w ciągu 12 miesięcy. Jednocześnie Miasto stara się udzielić pomocy mieszkaniowej jak największej liczbie osób potrzebujących, stąd też na listach znajduje się nawet kilkaset osób. Sprawia to, że realizacja całej listy w ciągu 12 miesięcy może nie być możliwa. W takim przypadku, osoby, których uprawnienie nie zostało zrealizowane, otrzymają ofertę najmu w kolejnym roku.


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Przede wszystkim musisz udokumentować dochody uzyskane w poprzednim roku przez wszystkie osoby objęte wnioskiem. Musisz również przedstawić swoje aktualne warunki mieszkaniowe potwierdzone przez właściciela lub administratora lokalu, w którym aktualnie mieszkasz. Ponadto, powinieneś udokumentować wszystkie okoliczności które zgłaszasz, a które mają wpływ na ocenę punktową wniosku np.: jeżeli zgłaszasz, że jesteś osobą niepełnosprawną - załącz do wniosku potwierdzające ten fakt orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; jeżeli podnosisz, że mieszkasz w lokalu o złym stanie technicznym - przedstaw potwierdzającą tą okoliczność ekspertyzę sporządzoną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.


Ile punktów trzeba uzyskać, żeby zostać wpisanym na listę?

Minimalna liczba punktów wymagana do objęcia listą ustalana jest co rok przez Prezydenta Miasta Poznania, odrębnie dla listy socjalnej i listy mieszkaniowej. Minima punktowe mogą być takie same dla obu list lub zostać ustalone na różnych poziomach dla każdej z nich.

W 2021 r. Prezydent Miasta Poznania ustalił minimum punktowe na poziomie 20 pkt., zarówno w przypadku ubiegania się o objęcie listą socjalną jak i listą mieszkaniową.


Dochody z jakiego okresu muszę udokumentować?

Musisz udokumentować dochody wszystkich osób objętych wnioskiem uzyskane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, np. składasz wniosek w 2021 r. - przedstawiasz dochody za cały 2020 r.


Nie mieszkam w Poznaniu, czy mogę ubiegać się o mieszkanie w tym mieście?

Nie. Powinieneś zwrócić się z wnioskiem o pomoc mieszkaniową w gminie, na terenie której zamieszkujesz.


Nie spełniam kryterium dochodowego. Czy mam szansę dostać się na listę?

Na listę mogą zostać wpisane wyłącznie osoby, które spełnią wszystkie obowiązujące kryteria, tzn. są mieszkańcami Poznania, spełniają kryterium dochodowe i uzyskały co najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów. Jeżeli nie spełnisz chociażby jednego z tych kryteriów, Twój wniosek zostanie rozpatrzony odmownie.