Biuro Spraw Lokalowych koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania, takie jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Biuro Spraw Lokalowych współuczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych regulujących zasady współpracy ze Spółkami oraz współpracuje ze Spółkami przy tworzeniu programów mieszkaniowych wpisujących się w realizowaną przez Miasto politykę mieszkaniową przyjętą Uchwałą nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2023, która ma zapewnić gospodarstwom domowym możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zgodnie z własnymi preferencjami, aspiracjami i możliwościami ekonomicznymi.

Programy realizowane przy współpracy Miasta Poznania:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.:

"Mieszkanie dla Seniora"

"Mieszkanie dla Absolwenta"

"POZnań i zamieszkaj"

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.:

"Miejskie Biuro Najmu"

"Najem socjalny lokali ze wsparciem"

"Mieszkania studyjne dla seniorów"