Program "Mieszkanie dla Seniora"

Zakończył się nabór wniosków do programu "Mieszkanie dla Seniora".

Program "Mieszkanie dla Seniora" realizowany jest przez Miasto Poznań we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Lokale oferowane w ramach programu należą do zasobu PTBS Sp. z o.o., natomiast Miasto Poznań pokrywa partycypację w kosztach ich budowy.

Nabór wniosków do programu trwał od 20.04.2022 r. do 20.05.2022 r. Złożenie wniosku było możliwe wyłącznie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

UWAGA!

Nabór miał charakter uzupełniający i dotyczył lokali, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców (odzysk lokali odbywa się w wyniku tzw. naturalnego ruchu ludności, w ciągu roku zwalnia się ok. 10-15 lokali).


Dalszy sposób prowadzenia sprawy:

 • Prezydent Miasta Poznania spośród wniosków rozpatrzonych pozytywnie ustala projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu.
 • Projekt listy zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od ostatniego dnia terminu do składania wniosków, tj. do 19.08.2022 r.
 • Odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia wniosku zostaną wysłane do wnioskodawców do 19.08.2022 r.
 • Zastrzeżenia do projektu listy będą przyjmowane w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości projektu listy (przewidywanie: od. 19.08.2022r. do 02.09.2022 r.).
  Zastrzeżenia rozpatruje Prezydent Miasta Poznania po zasięgnięciu opinii Komisji ds. lokali w zasobie PTBS Sp. z o.o., oddanych do dyspozycji Miasta Poznania.
 • Prezydent Miasta Poznania na podstawie projektu listy ustala listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu PTBS Sp. z o.o. z partycypacją Miasta Poznania.

Kryteria udziału w programie (należy spełnić wszystkie wymienione):

1. zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Miasta Poznania
2. wiek powyżej 60. roku życia
3. ustalone prawo do emerytury, emerytury częściowej lub renty
4. spełnione kryterium dochodowe:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego:
  - musi przekraczać 2814,48 zł/os.
  - nie może przekroczyć 5003,52 zł/os.
 • dla gospodarstwa wieloosobowego:
  - musi przekraczać 2189,04 zł/os.
  - nie może przekroczyć 3752,64 zł/os.

5. spełnione jedno z kryteriów dotyczących posiadanego tytułu prawnego do lokalu:

 • osoby, które opróżnią i wydadzą do dyspozycji Miasta Poznania lokal mieszkalny lub jego część, do którego posiadają tytuł prawny, i który wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;
 • osoby, które nabyły uprawnienie do lokalu zamiennego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172);
 • osoby, które ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, zawartej na czas określony oraz nie kwalifikują się do uzyskania prawa do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony;
 • osoby, które zamieszkują w lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają lub posiadały tytuł prawny wynikający z decyzji administracyjnej o przydziale;
 • osoby, które po weryfikacji sytuacji finansowej kwalifikują się do skreślenia z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony;
 • osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, lub zamieszkują z osobą, która utraciła tytuł prawny do takiego lokalu, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta;
 • osoby, które zamieszkują w lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają tytuł prawny wynikający z zawartej po dniu 11.11.1994 r. umowy cywilnoprawnej, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta.

Charakterystyka oferowanych lokali:

 • najem na czas nieoznaczony, bez konieczności zapłaty partycypacji (partycypację pokrywa Miasto Poznań)
 • lokale 1- i 2-pokojowe w budynkach z windą, gotowe do zamieszkania
 • miesięczny koszt utrzymania = czynsz (od 10,35 zł/m2 do 16,00 zł/m2) + opłaty eksploatacyjne (za wodę, ścieki, c.o., wywóz śmieci, energię elektryczną - według indywidualnego zużycia)
 • obowiązek zapłaty kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu
 • lokalizacje:
  - 79 lokali - ul. Grabowa 22 (Dębiec)
  - 62 lokale - ul. Drewlańska 10 (Piątkowo)
  - 35 lokali - ul. Moniki Cegłowskiej 10-22 (Strzeszyn)
  - 24 inne pojedyncze lokalizacje, m.in. ul. Murawa, ul. Słowiańska, ul. Naramowicka, ul. Hercena, ul. Robocza, ul. Kosynierska, ul. Konfederacka