Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania

Uchwała Nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

-klik-

Regulamin stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawową uchwałą regulującą zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zawarte w nim zapisy dotyczą kwestii niezwykle istotnych, przede wszystkim takich, jak:

-        wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach służących do użytku publicznego - szczególnie istotne dla właścicieli nieruchomości, administracji i zarządców budynków;

-        planowany sposób zbierania odpadów z terenów przeznaczonych od użytku publicznego z wprowadzeniem segregacji odpadów - dotyczy mieszkańców jako użytkowników przestrzeni miejskiej oraz dysponentów terenów  miejskich
o charakterze ogólnodostępnym;

-        zasady częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych (ważne dla właścicieli nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej);

-        obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe - ochrona przed zagrożeniem i uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku - cenne wskazówki dla właścicieli czworonogów!

-        wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich - dla osób prowadzących na terenie miasta gospodarstwo rolne lub zajmujące się hodowlą zwierząt dla własnych potrzeb;

-        obszary i terminy powszechnej deratyzacji - w stosunku do lat ubiegłych zaszły spore zmiany, które wprowadziły obowiązek dwukrotnego przeprowadzania działań w tym zakresie w ciągu roku (w okresie wiosennym i jesiennym) - stąd temat szczególnie istotny dla zarządców nieruchomości objętych tym obowiązkiem i administratorów budynków.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej