Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania w dniu 14 listopada 2018 r. podpisał zarządzenie w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania.

Logo Miasta Poznania
Logo Miasta Poznania

Dokument ten stanowi zbiór wytycznych, które mają znaleźć zastosowanie zarówno w projektowaniu, planowaniu oraz realizowaniu nowych inwestycji lub usług, jak i modernizacji, przebudowy czy remontów obiektów już istniejących, tak by były one dostępne na każdej płaszczyźnie: architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej.

Standardy opracowywane są w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami (w tym z niepełnosprawnością narządu ruchu czy niepełnosprawnościami  sensoryczno - poznawczymi, osób starszych, osób przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów.

Standardy obowiązują wszystkie wydziały Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty działające na ich zlecenie przy opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów realizowanych na terenie miasta Poznania. Stosowanie Standardów jest wskazane przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem infrastruktury miejskiej. Wdrażanie Standardów zapewnia się poprzez stosowne postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (S.I.W.Z.) oraz umowie zawieranej z wykonawcą zlecanego zadania.