Program stypendiów dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienie w Poznaniu. Miasto Poznań zaprasza poznańskie firmy i studentów poznańskich uczelni do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży. Dla kogo:

 • Organizatorem stażu może być firma mająca siedzibę (oddział lub biuro) w Poznaniu
 • Stypendystąmoże być student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez organizatora stażu. Wyjątkowo możliwe jest przyznanie stypendium osobie nieposiadającej miejsca zamieszkania w Poznaniu, jeśli spełnione są wszystkie pozostałe warunki.

Cel programu:

 • Wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach.
 • Wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy - po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) przez organizatora stażu i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

Stypendium:

 • Przyznawane na maksymalnie 6 miesięcy.
 • Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, jak np.: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania.
 • Decyzję o wysokość stypendium podejmuje Prezydent Miasta w oparciu o kosztorys stażu przedstawiony przez organizatora stażu, biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków i wysokość dostępnych środków budżetowych.

Wnioski:

 • Wniosek składa organizator stażu wraz z kandydatem na stypendystę
 • Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań
 • Terminy składania wniosków: cztery razy w roku, do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 31 października lub 31 grudnia danego roku.

Podstawa prawna:

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxxi-1326-vii-2018-z-dnia-2018-07-11,76513/

oraz

http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/542-2018-p,NT0014E226/

Regulamin, wzór umowy, formularz wniosku i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania:

Kontakt, bliższe informacje:

Załączniki