Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach

Miasto Poznań zaprasza poznańskie firmy i studentów poznańskich uczelni do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży.

Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach
Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach

Miasto Poznań oferuje możliwość uzyskania dofinansowania na organizację staży w formie stypendium dla stażysty. O dofinansowanie mogą ubiegać się wspólnie firma organizująca staż wraz ze studentem przyjętym na staż. Warunkiem koniecznym jest, aby firma organizująca staż miała siedzibę w Poznaniu. Stypendystą może zostać student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż w firmie składającej wniosek (wyjątkowo możliwe jest przyznanie stypendium osobie nieposiadającej miejsca zamieszkania w Poznaniu, jeśli spełnione są wszystkie pozostałe warunki).

Celem programu stażowego jest wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy, w poznańskich firmach oraz wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży. Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, jak np.: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na 6 miesięcy.

Miasto Poznań przeznaczyło 100.000 PLN na program wspierania stażystów w firmach w 2017 roku.

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Miasta Poznania w Biurze Obsługi Inwestorów cztery razy w roku, w terminach do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 31 października lub 31 grudnia danego roku.

Regulamin programu stypendiów, wzory wniosku oraz umowy stypendialnej:

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxxiv-576-vii-2016-z-dnia-2016-09-06,63794/

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Inwestorów:

Katarzyna Sobocińska, tel. 61 8785404, e-mail: katarzyna_sobocinska@um.poznan.pl