Celem programu jest ograniczenie występowania zachorowań na grypę sezonową w populacji objętej programem. W ramach programu realizowanego w 2021 roku zapewnione są szczepienia osób od 60 roku życia, które są mieszkańcami Poznania, za wyjątkiem osób,
o których mowa  w paragrafie 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, których wykaz podano poniżej (patrz Osoby nieuprawnione). Ważnym elementem programu jest prowadzenie edukacji na temat profilaktyki zachorowań na grypę sezonową.

W programie zastosowana jest szczepionka Vaxigrip Tetra, która posiada bardzo korzystny profil bezpieczeństwa i  dlatego też jest produktem skutecznym i bezpiecznym, szczególnie dla pacjentów z grupy ryzyka.

Szczepienia wykonywane są do wyczerpania limitu szczepionek przeznaczonych na realizację programu. W każdym roku trwania programu planowane jest podanie około 5 100 szczepionek. Informacje o dostępności szczepionek w danym roku każdorazowo będą aktualizowane
i podawane do wiadomości zainteresowanym.


EDICTUM Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu,

tel. kontaktowy: (61) 847 04 54, strona internetowa: www.edictum.pl


Z programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mogą skorzystać:

1) mieszkańcy Poznania - którzy spełniają następujące kryteria:

 • wiek od 60 do 74 lat (według rocznika urodzenia),
 • zameldowani na stałe lub czasowo w Poznaniu (na podstawie podpisanego oświadczenia), którzy jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczają się w jednym
  z urzędów skarbowych, właściwych dla miasta Poznania (za okazaniem stosownego dokumentu lub zaświadczenia);

2) podopieczni wybranych jednostek należących do Miasta Poznania lub prowadzonych na jego zlecenie (bez ograniczeń wieku uczestnictwa).

Osoby nieuprawnione do udziału w programie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. 2021 poz. 1581 ze zm.) osobami nieuprawnionymi do uczestnictwa w miejskim programie są:

 • medycy i osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych,
 • farmaceuci i pracownicy aptek,
 • diagności laboratoryjni,
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby pracujące w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub innej placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej, oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • pracownicy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, wykonujący czynności kontrolne lub inspekcyjne,
 • pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum (stacjonarnego i domowego) i oddziału medycyny paliatywnej,
 • pracownicy oraz mieszkańcy/podopieczni domu pomocy społecznej lub placówki całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku,
 • funkcjonariusze wszystkich służb mundurowych i specjalnych,
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
 • Seniorzy w wieku 75 lat i więcej (rok urodzenia 1946 i wcześniej). 

 1. Podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w akcji szczepień (druk zgody w załączniku);
 2. Kwalifikacja lekarska (stwierdzony brak przeciwwskazań do zaszczepienia);
 3. 3.      Podpisanie Oświadczenia uczestnika programu, wynikającego z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (druk oświadczenia w załączniku).

UWAGA

Szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. W przypadku odroczenia ze wskazań zdrowotnych uczestnik programu będzie miał wyznaczony kolejny termin i zabezpieczoną szczepionkę.


Z uwagi na zwiększającą się liczbę zakażeń SARS CoV-2, w 2021 roku obowiązuje tylko
i wyłącznie rejestracja chętnych do szczepień za pośrednictwem miejskiej jednostki organizacyjnej - 
BIURA POZNAŃ KONTAKT, tel. 61 646 33 44, czynne w godzinach od 7:30 do 20:00.

Osoby nie zarejestrowane w wyżej wymieniony sposób nie będą mogły skorzystać
z bezpłatnych szczepień w ramach miejskiego programu.

Szczepienia będą odbywały się w 6 wytypowanych przychodniach na terenie Poznania, do wyboru podczas rejestracji telefonicznej (nie obowiązuje rejonizacja).

Lista placówek, znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania" oraz na stronie internetowej realizatora programu szczepień: www.edictum.pl.

Rejestracja osób na termin wykonania szczepienia w danej przychodni będzie odbywała się w kolejności zgłoszeń na infolinię Biura Poznań Kontakt.

Potwierdzenie terminu szczepienia przeciwko grypie będzie przesyłane SMS-em na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji oraz podawane telefonicznie przez konsultantów Biura Poznań Kontakt.  

Rejestracja telefoniczna poprzez Biuro Poznań Kontakt rozpocznie się  
od 6 października.


 • dokument z numerem PESEL lub dokument ze zdjęciem i datą urodzenia,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania uczestnika programu (lub oświadczenie), oświadczenie uczestnika o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania, oraz oświadczenie uczestnika programu,
 • podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie (podpisany druk trafi do dokumentacji medycznej Realizatora).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej