Zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii realizowane są w oparciu o Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020. W dokumencie tym zawarte są, między innymi najważniejsze kierunki działań w obszarze narkomanii:

  • Udzielanie wsparcia rodzinom, w których wystąpił problem narkomanii.
  • Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Poznania w zakresie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
  • Zmniejszenie zainteresowania środkami psychoaktywnymi oraz dopalaczami wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych oraz wspieranie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego

Działania te kierowane są przede wszystkim do:

  • młodzieży szkolnej,
  • okazjonalnych użytkowników środków psychoaktywnych oraz dopalaczy,
  • problemowych użytkowników środków psychoaktywnych oraz dopalaczy

Zadania w ramach MPPN realizowane są przez wyspecjalizowane jednostki, a rolę koordynatora całości pełni Oddział Przeciwdziałania Uzależnieniom znajdujący się w strukturze Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Kontakt:

Łukasz Grzybak - kierownik Oddziału

e-mail: lukasz_grzybak@um.poznan.pl

tel: 61 878 57 91, 61 878 59 85

Zobacz także:

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020.