Przeciwdziałanie narkomanii

Zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii realizowane są w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok. W dokumencie tym zawarte są, między innymi najważniejsze kierunki działań w obszarze narkomanii:

 • Organizacja szkoleń i/lub kampanii z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 • Realizacja programu wczesnej interwencji adresowanego do osób zażywających narkotyki i inne substancje psychoaktywne
 • Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych dotyczących zażywania narkotyków i/lub innych substancji psychoaktywnych
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej, organizacja poradnictwa i pomocy specjalistycznej dla osób używających i nadużywających substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich
 • Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 • Wspieranie programów i działań skierowanych do osób zakażonych HIV i/lub żyjących z AIDS oraz ich bliskich
 • Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz uzależnionych

Działania kierowane są przede wszystkim do:

 • młodzieży szkolnej,
 • okazjonalnych użytkowników środków psychoaktywnych oraz dopalaczy,
 • problemowych użytkowników środków psychoaktywnych oraz dopalaczy

Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane są przez wyspecjalizowane jednostki, a rolę koordynatora pełni Oddział Przeciwdziałania Uzależnieniom, znajdujący się w strukturze Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Kontakt:

Łukasz Grzybak - kierownik Oddziału

e-mail: lukasz_grzybak@um.poznan.pl

tel: 61 878 57 91

Zobacz także:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok.


Przyjmowanie narkotyków i substancji psychoaktywnych - podstawowe informacje

Uzależnienie nie jest jedynym negatywnym efektem stosowania narkotyków i środków psychoaktywnych. Przy długotrwałym nadużywaniu są dla organizmu trucizną, która powoli wyniszcza organizm. Mają negatywny wpływa zarówno na funkcjonowanie narządów wewnętrznych, jak również zmieniają psychikę człowieka.

Narkotyki i substancje psychoaktywne można podzieli na takie, które mają mniejszy i większy potencjał uzależniający należy jednak pamiętać o tym, że uzależniają wszystkie powodując trudnoodwracalne skutki fizyczne i psychiczne.

Skutki fizyczna uzależnienia pojawiają się kiedy poziom substancji w organizmie zaczyna spadać. Dochodzi wówczas do reakcji ze strony fizjologii organizmu - pojawiają się nudności, wymioty, bóle głowy, ciągłe poszukiwanie narkotyku. Dzieje się tak dlatego, że organizm do tej pory przyzwyczajony do stałego dostarczania narkotyku przystosował się do tego i teraz bez substancji psychoaktywnej przestaje prawidłowo funkcjonować. Taki typ uzależnienia trzeba leczyć przez detoksykację.

Uzależnienie psychiczne od narkotyków sprawia, że dochodzi do zachwiania psychiki osoby uzależnionej. Nagle wszystko inne przestaje być ważne - liczy się tylko przyjmowanie narkotyku. Taka osoba zaniedbuje wszystkie czynności życia codziennego. Oprócz tego wzrasta u niej tolerancja na narkotyk, przez co musi zażywać ciągle więcej i więcej. Leczenie tego typu uzależnienia jest bardzo trudne i odbywa się w specjalnych poradniach i grupach terapeutycznych.

Narkotyki i inne substancje psychoaktywne wywołują i prowadzą do wielu chorób psychicznych. Należą do nich przede wszystkim:

Same narkotyki mogą także wywołać schorzenia takie, jak:

 • napady padaczkowe,
 • udar mózgu,
 • zawał serca,
 • uszkodzenia nerek,
 • uszkodzenia wątroby.

Uzależnienia powoduje chęć sięgania po coraz większe dawki substancji. Może to doprowadzić do silnego zatrucia, a nawet do śmierci.

Problemy oraz negatywne skutki nadużywania narkotyków i substancji psychoaktywnych przenoszą się na wiele aspektów życia i funkcjonowania, stanowiąc problem społeczny. Dlatego działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są przedmiotem szczególnej troski ze strony Miasta Poznania, które stara się projektować działania systemowe, wzajemnie się przenikające.