Osteoporoza 50 +

"Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023"

Początek realizacji programu od 1 września 2021 roku.

Celem programu jest zwiększenie o 5% odsetka kobiet z populacji kobiet od 50. roku życia, zamieszkałych w Poznaniu, w latach 2021-2023, u których we wczesnym stadium wykryto ryzyko zachorowalności z powodu osteoporozy.

Kobiety, które zgłoszą się do udziału w programie, przejdą badanie wstępne w celu wykluczenia przeciwwskazań i zakwalifikowania do programu. Podczas wizyty zostanie obliczone indywidualne 10-letnie ryzyko złamania metodą FRAX, a u pacjentek z wysokim ryzykiem wystąpienia osteoporozy zostanie przeprowadzone badanie densytometryczne szyjki kości udowej. Na zakończenie nastąpi podsumowanie badań przesiewowych i ocena lekarska z zaleceniami dalszego postępowania. Ważnym elementem programu jest edukacja, która będzie się odbywała w formie indywidualnych konsultacji lub on-line.

Załączniki


Realizator programu

Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ul. M. Kasprzaka 16, 60-237 Poznań

(budynek NZOZ Grunwald)

tel. kontaktowy: 61 627-07-07

strona internetowa: www.diagnostykaobrazowa.eu/profilaktyka-osteoporozy


Osoby uprawnione

 • kobiety w wieku 50 lat i więcej;
 • zameldowane na stałe lub czasowo w Poznaniu;
 • rozliczające podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta Poznania.

Warunki udziału w programie

 • podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie;
 • wiek uczestnika potwierdzony na podstawie numeru PESEL lub za okazaniem dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia;
 • brak stałych lub czasowych przeciwwskazań dyskwalifikujących wykonanie badania gęstości kości (w przypadku czasowych przeciwwskazań może zostać ustalony nowy termin wizyty).

Wymagane dokumenty 

 • dokument z numerem PESEL lub dokument ze zdjęciem i datą urodzenia,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania uczestnika programu (lub oświadczenie) oraz oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania,

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą rejestrować się w Hospital Investment Group Diagnostyka:

 • osobiście

ul. Marcina Kasprzaka 16 (budynek NZOZ Grunwald)

 • od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00
 • telefonicznie

tel. 61 6270704

 • od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00
 • mailowo

adres e-mail: osteoporoza@diagnostykaobrazowa.eu


Uzasadnienie dla realizacji programu

Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, która charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem złamań kości. Następuje to w następstwie zmniejszania się ich odporności mechanicznej, która uwarunkowana jest gęstością mineralną oraz jakością tkanki kostnej.

Dane na rok 2010 w oparciu o kryteria diagnostyczne WHO ukazują, że około 22 mln kobiet, a także 5,5 mln mężczyzn w przedziale wieku od 50 do 84 lat w Unii Europejskiej cierpi na osteoporozę. Mając na uwadze zmiany demograficzne prognoza wskazuje, że do 2025 roku liczba chorych wzrośnie o 23% osób. W przypadku nowych złamań w roku 2010 zaobserwowano ich ok. 3,5 mln w populacji UE, z czego 2/3 dotyczyły kobiet.

Z danych raportu Fundacji Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego wynika, że w 2000 roku na świecie odnotowano około 9 mln złamań osteoporotycznych, w tym 3,1 mln w Europie. Złamań bliższego końca kości udowej (b.k.k.u.) odnotowano 1,6 mln. Prognozy na rok 2050 przewidują ponad 6,2 mln takiego rodzaju złamań.

We wspomnianym raporcie odniesiono się również do Polski. W roku 2009 stwierdzono 27 645 złamań b.k.k.u., a także 167 663 złamań niskoenergetycznych. Dane na 2010 rok wskazują na 2 710 000 złamań osteoporotycznych z czego 80% dotyczy kobiet. Prognozy na 2025 rok w związku ze starzejącym się społeczeństwem wskazują, że liczba złamań wyniesie 3 239 564, a prognoza na 2035 mówi o 4 098 878 złamaniach.

Rada Miasta Poznania uchwałą Nr XLV/807/VIII/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. przyjęła do realizacji wieloletni program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy na lata 2021-2023.

Prezydenta Miasta Poznania zarządzeniem Nr 543/2021/P z dnia 29 czerwca 2021 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej