OSTEOPOROZA 50+ - profilaktyka osteoporozy dla mieszkanek Poznania w wieku od 50 roku życia na lata 2024-2027

"Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2024-2027"

Początek realizacji programu od 2 stycznia 2024 roku

Celem programu jest zwiększenie o 5% odsetka kobiet z populacji kobiet od 50. roku życia, zamieszkałych w Poznaniu, w latach 2024-2027, u których we wczesnym stadium wykryto ryzyko zachorowalności z powodu osteoporozy.

Kobiety, które zgłoszą się do udziału w programie, przejdą badanie wstępne w celu wykluczenia przeciwwskazań i zakwalifikowania do programu. Podczas wizyty zostanie obliczone indywidualne 10-letnie ryzyko złamania metodą FRAX, a u pacjentek z wysokim ryzykiem wystąpienia osteoporozy zostanie przeprowadzone badanie densytometryczne szyjki kości udowej. Na zakończenie nastąpi podsumowanie badań przesiewowych i ocena lekarska z zaleceniami dalszego postępowania. Ważnym elementem programu jest edukacja, która będzie się odbywała w formie indywidualnych konsultacji lub on-line.

Załączniki


Realizator programu

Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ul. M. Kasprzaka 16, 60-237 Poznań (budynek NZOZ Grunwald)


Osoby uprawnione

 • kobiety w wieku 50 lat i więcej;
 • zameldowane na stałe lub czasowo w Poznaniu;
 • rozliczające podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta Poznania.

Warunki udziału w programie

 • podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie;
 • wiek uczestnika potwierdzony na podstawie numeru PESEL lub za okazaniem dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia;
 • brak stałych lub czasowych przeciwwskazań dyskwalifikujących wykonanie badania gęstości kości (w przypadku czasowych przeciwwskazań może zostać ustalony nowy termin wizyty).

Wymagane dokumenty 

 • dokument z numerem PESEL lub dokument ze zdjęciem i datą urodzenia,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania uczestnika programu (lub oświadczenie) oraz oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania,

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą rejestrować się w Hospital Investment Group Diagnostyka:

osobiście

 • ul. Marcina Kasprzaka 16 (budynek NZOZ Grunwald)
 • od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00

telefonicznie

 • tel. 61 6270704
 • od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00

mailowo


Uzasadnienie dla realizacji programu

W 2019 roku, w ramach Światowego Dnia Osteoporozy obchodzonego 20 października każdego roku, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał raport na temat osteoporozy w Polsce, obejmujący lata 2013-2018.

Porównując szacowaną liczbę chorych z wartością chorobowości rejestrowanej NFZ oszacowało, że stopień niedoszacowania liczby chorych na osteoporozę w 2022 roku wyniesie 75%. Odpowiada to liczbie 1,62 mln niezdiagnozowanych osób, z czego 470 tys. - powyżej 80. r.ż.

W 2022 roku odnotowano 146 tys. złamań, które najczęściej przypisywane są osteoporozie. Wartość refundacji świadczeń z tego powodu wyniosła 795 mln zł, z czego 65% to środki przeznaczone na świadczenia z powodu złamań bliższego końca kości udowej (b.k.k.u.) (35,4 tys. złamań w 2022 roku).

Osteoporoza jest chorobą, która na świecie dotyka 22,1% kobiet oraz 6,1% mężczyzn powyżej 50. roku życia. Szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2018 roku, oparta na wskaźnikach epidemiologicznych, to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety.

W 2017 roku śmiertelność roczna po złamaniach b.k.k.u. wyniosła 29,4%. Liczba utraconych lat życia, które można bezpośrednio przypisać tym złamaniom to 20,0 tys. Dane o złamaniach w 2017 roku wskazują, że w ciągu 6 miesięcy od złamania jedynie u 2,5% wykonano badanie densytometryczne, a po 2,0% z nich została zrealizowana recepta na leki stosowane w leczeniu osteoporozy.

Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, która charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem złamań kości. Następuje to w wyniku zmniejszania się ich odporności mechanicznej, która uwarunkowana jest gęstością mineralną oraz jakością tkanki kostnej.

Dane na rok 2010 w oparciu o kryteria diagnostyczne WHO ukazują, że około 22 mln kobiet, a także 5,5 mln mężczyzn w przedziale wieku od 50 do 84 lat w Unii Europejskiej cierpiało na osteoporozę. Prognoza zakłada, że do 2025 roku liczba chorych wzrośnie o 23% osób. W przypadku nowych złamań w roku 2010 zaobserwowano ich ok. 3,5 mln w populacji UE, z czego 2/3 dotyczyły kobiet.

Z danych raportu Fundacji Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego wynika, że w 2000 roku na świecie odnotowano około 9 mln złamań osteoporotycznych, w tym 3,1 mln w Europie. Złamań bliższego końca kości udowej (b.k.k.u.) odnotowano 1,6 mln. Prognozy na rok 2050 przewidują ponad 6,2 mln takiego rodzaju złamań.

We wspomnianym raporcie odniesiono się również do Polski. W roku 2009 stwierdzono 27 645 złamań b.k.k.u., a także 167 663 złamań niskoenergetycznych. Dane na 2010 rok wskazują na 2 710 000 złamań osteoporotycznych z czego 80% dotyczy kobiet. Prognozy na 2025 rok w związku ze starzejącym się społeczeństwem wskazują, że liczba złamań wyniesie 3 239 564, a prognoza na 2035 mówi o 4 098 878 złamaniach.

Rada Miasta Poznania uchwałą Nr LXXXVII/1620/VIII/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. przyjęła do realizacji wieloletni program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2024-2027".

Prezydenta Miasta Poznania zarządzeniem Nr 873/2023/P z dnia 27 listopada 2023 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2024-2027".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej