ZABEZPIECZENIE PŁODNOŚCI NA PRZYSZŁOŚĆ u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2024-2026

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału w programie osoby, u których stwierdzono ryzyko utraty płodności w związku z chorobą nowotworową, które w latach 2024-2026 chciałyby skorzystać z procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość.

Załączniki


Podstawa prawna

- uchwała Nr XC/1730/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2023 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość  u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2024-2026",

- zarządzenie nr 964/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia  2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2024-2026".


Procedury realizowane w ramach programu

 1. Procedura zabezpieczenia płodności u kobiet,którapowinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów a)    przeprowadzenie kwalifikacji do programu i oceny ryzyka utraty płodności, b)    przeprowadzenie ustawowych badań lekarskich i laboratoryjnych, c)    konsultacja psychologiczna/psychoonkologiczna, d)    pobranie komórek rozrodczych (oocytów, komórek jajowych) w znieczuleniu, e)    zamrożenie komórek z zachowanym potencjałem rozrodczym i ich przechowywanie w banku komórek rozrodczych przez okres 24 miesięcy, f)      wydanie uczestniczce programu dokumentacji potwierdzającej wykonanie procedury wraz ze wskazaniem opłaconego przez Miasto Poznań okresu przechowywania materiału rozrodczego.
 2. Procedura zabezpieczenia płodności u mężczyzn, która powinna objąć  przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów: a)    przeprowadzenie kwalifikacji do programu i oceny ryzyka utraty płodności, b)    przeprowadzenie ustawowych badań lekarskich i laboratoryjnych, c)    konsultacja psychologiczna/psychoonkologiczna, d)    pobranie komórek rozrodczych (nasienia), e)    zamrożenie komórek z zachowanym potencjałem rozrodczym i ich przechowywanie w banku komórek rozrodczych przez okres 24 miesięcy, f)      wydanie uczestnikowi programu dokumentacji potwierdzającej wykonanie procedury wraz ze wskazaniem opłaconego przez Miasto Poznań okresu przechowywania materiału rozrodczego.

Warunki uczestnictwa w programie i uzyskania dofinansowania z budżetu Miasta Poznania

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni i kobiety spełniający następujące kryteria:

 • zamieszkują na terenie Poznania przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem składania wniosku o dofinansowanie procedury przewidzianej w programie;
 • są w wieku, który mieści się w przedziale 18-40 lat wg rocznika urodzenia;
 • mają potwierdzoną na podstawie dokumentacji medycznej chorobę nowotworową
  i zdiagnozowane ryzyko utraty płodności, zgodnie z rekomendacjami
  i standardami praktyki lekarskiej;
 • spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia niepłodności metodą zabezpieczenia płodności na przyszłość, w tym również kryteria akceptacji wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
 • składają zeznanie podatkowe lub  deklarację podatkową i rozliczają się we właściwym dla Miasta Poznania urzędzie skarbowym.

Zasady uczestnictwa  w programie

Uczestniczka lub uczestnik programu ma prawo skorzystać z dofinansowania w okresie trwania programu do jednej procedury zabezpieczenia płodności na okres maksymalnie do 24 miesięcy. Warunkiem uzyskania finansowania procedury jest złożenie wniosku przez uczestniczkę lub uczestnika i zakwalifikowanie przez Realizatora do programu. O kolejności przyznanego dofinansowania do procedur dla pacjentów onkologicznych decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku, zawierającego informacje niezbędne do jego rozpatrzenia i przyznania dofinansowania, zgodne z kryteriami włączenia do programu.

W ramach programu Miasto zapewnia finansowanie przeprowadzenia co najmniej wymienionych poniżej interwencji:

 • działania informacyjne i edukacyjne prowadzone wobec osób, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy, dotyczące możliwości zabezpieczenia płodności na przyszłość w ramach miejskiego programu;
 • działania informacyjne i edukacyjne wśród osób zaangażowanych w proces leczenia i pracujących z chorymi na nowotwory, w celu tworzenia i wzmacniania współpracy interdyscyplinarnej przy procesach ONCOFERTILITY, odnoszących się do potencjalnych uczestników programu;
 • kwalifikacja medyczna uczestników do programu, obejmująca ocenę ryzyka niepłodności przy leczeniu nowotworu i zasadność pobrania komórek rozrodczych (oocytów/komórek jajowych w przypadku kobiet i plemników w przypadku mężczyzn);
 • konsultacja psychologiczna/psychoonkologiczna wraz z oceną ryzyka psychologicznego i indywidualnym planem opieki psychologicznej;
 • przeprowadzenie badań lekarskich i laboratoryjnych niezbędnych przy wykonywaniu zabiegu pobrania oocytów/komórek jajowych - w przypadku kobiet, lub nasienia - w przypadku mężczyzn, i przechowywania w banku komórek rozrodczych;
 • pobranie oocytów/komórek jajowych w znieczuleniu dostosowanym do preferencji pacjentki lub nasienia od pacjentów;
 • wykonanie procesu kriokonserwacji komórek jajowych lub plemników  i umieszczenie w banku komórek rozrodczych;
 • wydanie uczestniczce/uczestnikowi programu dokumentacji potwierdzającej wykonanie procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość wraz ze wskazaniem opłaconego okresu przechowywania komórek rozrodczych w ramach finansowania zapewnionego w programie.

Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów - łącznie nie więcej niż 2 000 zł do procedury zabezpieczenia płodności u mężczyzn i 5 030 zł do procedury zabezpieczenia płodności u kobiet. Jeżeli procedura zabezpieczenia płodności z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu interwencje.

Pacjenci zakwalifikowani do procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość, u których zaistnieje konieczność przechowania (kriokonserwacji) komórek rozrodczych przez okres dłuższy niż 24 miesiące, ponoszą we własnym zakresie koszty ich przechowywania i późniejszego zastosowania.


Miejsce i sposób załatwienia sprawy (realizator programu)

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33,  60-535 Poznań

tel.  61 841 90 77


Informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów

 • 61 841 90 77 - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • 61 646 33 44 - Biuro Poznań Kontakt.

Finansowanie programu

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Poznania na realizację programu w latach 2024-2026 wynosi 826 600 zł, to jest po 276 200 zł w każdym roku jego realizacji. Program obejmuje jednorazowe sfinansowanie kosztów procedury zabezpieczenia płodności na okres 24 miesięcy. Szacowane koszty jednostkowe uczestnictwa w programie wynoszą odpowiednio:

 • dla mężczyzn 2 000 zł,
 • dla kobiet  5 030 zł.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej