Wniosek o zaproszenie do Poznania

Na podstawie Uchwały Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 roku w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu, Miasto Poznań może zaprosić do 5 rodzin repatriantów rocznie zapewniając im mieszkania z zasobów komunalnych oraz środki na bieżące utrzymanie.
Podstawą rozpatrywania wniosków o zaproszenie w ramach repatriacji jest zakończenie przez osoby zainteresowane procedury przewidzianej w Ustawie z dnia 9 listopada 2000 roku  o repatriacji, skutkującej wydaniem decyzji o przyrzeczeniu wydania wizy krajowej w celu repatriacji.
 Wniosek o zapewnienie warunków do osiedlenia się w Poznaniu w ramach repatriacji powinien zawierać:
- informacje na temat zaawansowania procedury repatriacyjnej,
- dane osobowe zainteresowanych zaproszeniem,
- informacje o doświadczeniu zawodowym, przysługujących świadczeniach emerytalnych lub rentowych,
- informacje na temat wykształcenia, planach związanych z aktywizacją zawodową czy nauką w Polsce ,
- informacje na temat związków z Polską, stopnia znajomości języka polskiego.
Komisja  do spraw Repatriacji i Osiedlenia opiniuje wnioski, kierując się w szczególności związkami zapraszanych osób z Polską, znajomością przez nie języka polskiego, warunkami socjalnymi, wykształceniem, perspektywami adaptacji w Polsce, a następnie dokonuje wyboru konkretnych rodzin/osób. Ostateczną decyzję o wyborze konkretnych osób/rodzin, na wniosek Komisji do spraw repatriacji, podejmuje Rada Miasta Poznania w formie uchwały.
W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z zamieszczonego wzoru i przesłanie go drogą mailową na adres: wziss@um.poznan.pl

Załączniki