Aktywizacja zawodowa repatriantów

Zgodnie z artykułem 23 ustawy o repatriacji - Repatriantowi zamieszkałemu w Poznaniu, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, Prezydent Miasta Poznania może zapewnić aktywizację zawodową przez:

1) zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

2) zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

a) utworzenie stanowiska pracy,

b) przeszkolenie repatrianta,

c) wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową prowadzoną w formach, o których mowa powyżej, można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

I Wniosek złożony przez repatrianta musi zawierać:

 • wniosek wraz z uzasadnieniem
 • oryginały dokumentów potwierdzających faktyczne koszty poniesione  w związku podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, np. faktury, rachunki, umowy;
 • kopię dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego datę wjazdu na teren RP;
 • oświadczenie repatrianta, o dotychczas otrzymanej pomocy w ramach aktywizacji zawodowej repatriantów.

Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta w ramach aktywizacji zawodowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą, a repatriantem.

II Wniosek złożony przez pracodawcę musi zawierać:

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem określającym poszczególne formy aktywizacji, w odniesieniu do których pracodawca wnioskuje o zwrot części poniesionych kosztów, tj.
  - utworzenie stanowiska pracy,
  - przeszkolenie repatrianta,
  - wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne.
 2. Dokument potwierdzający nawiązanie z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące;
 3. Oryginały dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty np. faktury, rachunki, listy płac itp.;
 4. Kopię dowodu osobistego wnioskodawcy;
 5. Zaświadczenia o niezaleganiu przez pracodawcę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 6. Pozytywną opinię doradcy zawodowego powiatowego urzędu pracy o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy, w związku z którą może nastąpić zwrot kosztów;
 7. W przypadku zwrotu kosztów przeszkolenia - opracowany przez pracodawcę program przeszkolenia repatrianta.
 8. Oświadczenie repatrianta, o dotychczas otrzymanej pomocy w ramach aktywizacji zawodowej repatriantów

WAŻNE: Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego repatrianta w ramach aktywizacji zawodowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą, a pracodawcą, która to musi być podpisana przed rozpoczęciem zatrudnienia przez repatrianta.

Szczegółowych informacji udziela: Jan Banaszak 61 878 15 52