Podstawy skierowania

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:

  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne  stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - przez rodzinę i gminę. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m.in.:

  1. decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,
  2. oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi - zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
  3. jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie - zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  4. w przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej:
  •   postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

Po wydaniu decyzji kierującej i po uzyskaniu wolnego miejsca dla osoby - właściwy organ wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS po czym zainteresowana osoba może zamieszkać w placówce.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej