Celem działań zespołu jest określanie kierunków miejskich polityk sektorowych w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie albo bezwyznaniowość, stopień sprawności, status społeczno-ekonomiczny, a także stymulowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania lub wykluczeń społecznych. Zespół okresowo dokonuje oceny przestrzegania zasady równego traktowania, zwłaszcza w obszarze obejmującym realizację zadań Miasta.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej