Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych

Opis

Cele:

  1. Inicjowanie i koordynowanie działań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce, realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia.
  2. Wspieranie działań ukierunkowanych na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zjawiskom patologii społecznej oraz promujących aktywność społeczną w sektorze socjalnym, edukacyjnym, kultury, ekologicznym, prozdrowotnym i środowisku lokalnym.

Formy:

  1. Inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć i projektów w zakresie socjalnym, edukacyjnym, kulturowym, ekologicznym, prozdrowotnym i rozwoju lokalnego.
  2. Prowadzenie poradnictwa, konsultacji, szkoleń oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie działalności socjalnej, edukacyjnej, kulturowej, ekologicznej, prozdrowotnej i rozwoju lokalnego.
  3. Prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej.
  4. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  7.  Rozwijanie współpracy międzysektorowej i wewnątrz sektorowej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Placówki:

Biuro Porad Prawno-Obywatelskich w Poznaniu, ul. Bukowska 27/29.

Wróć do listy

sieci społecznościowe