Orzekanie o niepełnosprawności

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy (definicja ustawowa).

W ramach tak zdefiniowanego pojęcia prowadzone jest postępowanie orzecznicze mające na celu ustalenie:

*      niepełnosprawności osób w wieku do 16. roku życia;

*      stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16. rok życia;

*     o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie realizowane w ramach systemu orzekania o niepełnosprawności jest zespołowe i dwuinstancyjne. Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:

  • powiatowe (miejskie) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako organy działające w I instancji,

        www.bip.powiat.poznan.pl

  • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, działające jako organy orzecznicze w II instancji.

        www.poznan.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności wydanego przez  powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia - zgodnie z pouczeniem zawartym na decyzji - za pośrednictwem powiatowego zespołu.

Jeśli w ocenie osoby zainteresowanej orzeczenie wojewódzkiego zespołu jest również niekorzystne można złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego  dla miejsca zamieszkania, za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego, w terminie 30 dni od dnia  odbioru orzeczenia. Postępowanie odwoławcze przed sądem jest wolne od opłat i nie wymaga pomocy adwokata.

Złożenie dokumentów:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Wnioski do pobrania dostępne na stronie www.bip.powiat.poznan.pl

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • tłumacz języka migowego on-line (usługa dostępna w punkcie informacyjnym w godzinach pracy urzędu. Korzystanie z ww. usługi nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę)
  • tłumacz SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych. Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza SKOGN, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, na formularzu
  • podjazd,
  • przystosowana toaleta,
  • 4 miejsca parkingowe przed budynkiem.

Orzekanie o niezdolności do pracy

O niezdolności do pracy - w celu ustalenia uprawnień do świadczeń, których przyznanie zależy od stwierdzenia niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji - orzekają lekarze orzecznicy i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Jeżeli jednak według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu, można orzec o niezdolności do pracy na okres dłuższy.

Lekarz orzecznik i komisja lekarska wydają orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie.

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw, który należy złożyć do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem orzeczenia o niezdolności do pracy, skontaktuj się z:

I Oddziałem ZUS w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań

tel. 22 560 16 00

(Grunwald, Jeżyce)

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

*      pochylnia przy wejściu od ul. Mickiewicza,

*      dzwonek przy wejściu od ul. Dąbrowskiego,

*      2 miejsca parkingowe (ul. Mickiewicza),

*      drzwi otwierane automatycznie,

*      obsługa na parterze,

*      wideotłumacz,

*      komunikat głosowy przy biletomacie (punkt obsługi klienta),

*      pętla indukcyjna (punkt obsługi klienta),

*      przystosowany urzędomat,

*      przystosowana toaleta.

II Oddziałem ZUS w Poznaniu

ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań, tel. 22 560 16 00 (Nowe Miasto)

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

*      pochylnia przy wejściu od ul. Starołęckiej,

*      2 miejsca parkingowe przed budynkiem,

*      obsługa klienta na parterze,

*      przystosowana toaleta,

*      wideotłumacz,

*      przystosowany urzędomat.

Przekładanie orzeczeń

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej