Świadczenie wspierające

1 stycznia 2024 r. wprowadzone zostało nowe świadczenie wspierające, które ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom.

O świadczenie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) począwszy od 1 stycznia 2024 r.

Wniosek z załącznikami można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań,
  • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 (wejście od ul. Mostowej), Poznań, w godz. 8.00 - 15.00
  • elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/ (odnośnik zewnętrzny)
  • w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej.

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.