Warunki uczestnictwa w programie

  1. Warunki uczestnictwa w Programie i uzyskania dofinansowania z budżetu Miasta Poznania 1.      W celu przystąpienia do Programu konieczne jestzłożenie wniosku o dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro wraz
    z oświadczeniami
     przez osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego do procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu, w tym: a)      oświadczenia o  zapoznaniu  się z informacją na temat zakresu Programu i warunków uczestnictwa w Programie, b)      oświadczenia, że  składając niniejszy wniosek  para ubiega się o dofinansowanie do pierwszej, drugiej lub trzeciej procedury, c)      oświadczenia o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim, d)      oświadczenia o  zamieszkaniu  na terenie Poznania przez okres minimum 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku (co należy potwierdzić  załączonym do wglądu dokumentem potwierdzającym zamieszkanie  pod adresem wskazanym we wniosku), e)      oświadczania o rozliczeniu  zeznania podatkowego we właściwym urzędzie skarbowym zlokalizowanym w mieście Poznaniu (co należy potwierdzić  załączoną  do wglądu kserokopią pierwszej strony ostatnio rozliczonego zeznania PIT wraz z potwierdzeniem złożenia), f)       oświadczenia, że para dotychczas nie uczestniczyła  lub uczestniczyła  w co najwyżej dwóch procedurach zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu "Leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania              w latach 2017-2020" finansowanego z budżetu Miasta Poznania, g)      oświadczenia o poddaniu  się wcześniejszemu leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem i o posiadaniu  bezpośredniego  wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego lub że para  znajduje się w grupie osób dotkniętych choroba nowotworową lub poddanych leczeniu uniemożliwiającemu zapłodnienie w sposób naturalny, h)      oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania naszych danych osobowych przez Realizatora programu i uczestników postępowania, i)       oświadczenia o  zapoznaniu  się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej. 2.      Podstawą uczestnictwa par w Programie na lata 2021-2024 jest kwalifikacja medyczna zgodna z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz postępowanie kwalifikujące do dofinansowania procedur w ramach Programu. 3.      Uczestnicy Programu są zobowiązani do składania dokumentów w wybranej placówce leczniczej realizującej Program. 4.      Każdorazowe dofinansowanie wymaga złożenia odrębnego wniosku do realizatora Programu. 5.      O kolejności przyznawanego dofinansowania procedur dla poszczególnych wniosków decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków, zawierających informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania. 6.      Po spełnieniu wymogów formalnych oraz  kwalifikacji medycznej przeprowadzonej przez Realizatora programu wniosek o dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro  wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania. 7.      Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury in vitro jest: -        złożenie do wybranego Realizatora wniosku kierującego do Programu wraz
    z podpisanymi oświadczeniami, które są załączone we wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, -        zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora, -        zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary przez Organizatora Programu
    tj. Miasto Poznań. W przypadkach, gdy nieprawidłowo przeprowadzono wstępną kwalifikację formalną w zakresie spełnienia kryteriów, o  których mowa w pkt. III niniejszej informacji "Uczestnicy Programu", lub dane podane we wniosku przez uczestnika Programu okażą się nieprawdziwe, Organizator Programu tj. Miasto Poznań zastrzega sobie prawo do cofnięcia dofinansowania.