ODKRYJMY POZNAŃ. Projekt uchwały krajobrazowej

Przedstawiamy Państwu projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Przypomnijmy, że projekt uchwały opracowany został na podstawie propozycji zapisów upublicznionych w listopadzie 2017 roku, które były efektem prac zespołu roboczego w Wydziale Urbanistyki i architektury oraz ogólno miejskiego zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej. W swoich pracach zespoły te korzystały z obowiązujących dokumentów planistycznych, podręczników dobrych praktyk, wytycznych konserwatorskich oraz regulacji funkcjonujących w innych miastach zachodnioeuropejskich. Uzupełnieniem w pracy nad projektem były liczne inwentaryzacje, wizje w terenie, a także analizy przestrzenne.

Projekt uwzględnia część z 227 uwag otrzymanych w okresie od listopada 2017 roku do końca lutego 2018 roku oraz wniosków z 24 spotkań m.in. z firmami reklamowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, stowarzyszeniami, miejskimi spółkami, a także konkluzje z Otwartego Forum Dyskusyjnego zorganizowanego w Concordii Design 22 listopada 2017 roku. Opracowane w 2017 roku propozycje zapisów do uchwały skonfrontowaliśmy także ze 141 wnioskami dotyczącymi szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, jakie od stycznia do listopada 2018 roku wpłynęły do Wydziału Urbanistyki i Architektury, które uzupełniliśmy dodatkowymi inwentaryzacjami i wizjami w terenie w 2018 roku.

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, które odbyło się od 12 lutego do 06 marca 2021 r. złożono 167 uwag.

Zawiadamiamy, że od 20 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, wywołanej uchwałą Rady Miasta Poznania, jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu*.

*Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Poznania NrXLIV/761/VII/2017 z dnia 14 marca 2017 r.

Uchwała została opracowana dla całego obszaru gminy Miasta Poznania z wyznaczeniem obszarów o różnych regulacjach. Granice wyznaczonych obszarów zostały opisane oraz przedstawione na załączniku graficznym.

W czasie wyłożenia i przez 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia można złożyć uwagi do projektu.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub krajobrazowa@um.poznan.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2021 r.

W 2021 roku, po niezbędnych ustawowych uzgodnieniach, planujemy ostateczny projekt uchwały skierować do Rady Miasta Poznania.

Piotr Sobczak

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, Architekt Miasta Poznania

Piotr Libicki

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta

Załączniki