Wyłożenie uchwały - kwiecień 2023

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYŁOŻENIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD I WARUNKÓW
SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY,TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH
ORAZ OGRODZEŃ NA TERENIE POZNANIA

Data obowiązywania: od 20 kwietnia 2023 r. do 6 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr XLIV/761/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 r., a także w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IR-III.4131.4.2023.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r., na mocy którego uchwała Nr LXXVIII/1407/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania została unieważniona w całości, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zaktualizowanego projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w dniach od 20 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Projekt uchwały udostępniony zostanie ponadto na stronach internetowych: https://www.poznan.pl/krajobrazowa oraz https://bip.poznan.pl.

Uchwała została opracowana dla całego terenu miasta Poznania z wyznaczeniem obszarów o różnych regulacjach.
Granice wyznaczonych obszarów zostały opisane oraz przedstawione na załączniku graficznym.

W czasie wyłożenia i przez 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia można złożyć uwagi do projektu uchwały, tj. do 6 czerwca 2023 r.

Uwagi należy składać pisemnie Prezydentowi Miasta Poznania za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, ePUAP-em lub e-mailowo na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby.

Załączniki