MURAL ARTYSTYCZNY LUB REKLAMOWY

1. Projekt muralu należy uzgodnić z  Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Miasta - adres e-mail: plastykmiejski@zdm.poznan.pl

2. W przypadku budynku położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków lub indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków należy wystąpić o pozwolenie do Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Prace malarskie polegające na wykonaniu murali artystycznych oraz murali reklamowych na ścianie budynku nie są objęte przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.