Harmonogram 2017 - 2021

Uchwała nr XLIV/761/VII/2017 Rady Miasta Poznania; z dnia 14 marca 2017 roku inicjująca prace nad uchwałą krajobrazową (zgodnie z art.37b, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

*

Prace na propozycjami zapisów do uchwały krajobrazowej Zespołu powołanego Zarządzeniem nr 741/2016/P Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 24 października 2016 roku

*

Publiczna prezentacja propozycji zapisów do projektu uchwały krajobrazowej, zbieranie uwag, wniosków i propozycji

listopad 2017 - luty/marzec 2018 roku

*

Przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej i publiczna prezentacja

marzec 2018 - kwiecień 2019 roku

*

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały

Zarządzenia nr 358/2019/R Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 kwietnia 2019 r.

kwiecień - czerwiec 2019 r. 

*

Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej uwzględniającego uwagi i głosy zebrane podczas konsultacji

lipiec - wrzesień 2019 r.

*

Ustawowe uzgodnienia i opiniowanie

listopad - grudzień 2020 r.

*

Wyłożenie do publicznego wglądu i zbieranie uwag, przygotowanie ostatecznego projektu uchwały krajobrazowej

luty - marzec 2021 r.

*

Ustawowe uzgodnienia i opiniowanie

sierpień - wrzesień 2021 r.

*

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Poznania.

20 października - 12 listopada 2021 r.

*

Termin składania uwag do projektu

do 28 listopada 2021 r.

*

Rozpatrywanie uwag wniesionych do projektu uchwały