Szyld lub reklama na obiekcie budowlanym

  • jeśli planowane roboty budowlane:

a)       wykonywane będą na obiekcie wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków

b)      zlokalizowane będą w strefie ochrony konserwatorskiej

- wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

wniosek należy złożyć do:

Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

- Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania

- korespondencja elektroniczna: tylko ePuap

- tel. 61 878 5452

Link do pobrania wniosku na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydawanie-pozwolen-na-prowadzenie-prac-przy-obiektach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-dotyczy-zabytkowy-ruchomych-i-nieruchomych-o,237510/
(W formularzach do druku - wniosek o umieszczenie reklamy)

Uwaga!

do wniosku o pozwolenie konserwatorskie należy dołączyć tytuł prawny do nieruchomości, opisany projekt oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

  • jeśli lokalizacja obiektu reklamowego planowana jest w pasie drogowym

- wymagane jest zezwolenie na umieszczenie obiektu reklamowego w pasie drogowym.

wniosek należy złożyć do:

Wydziału Zarządzania  i Ewidencji Dróg Zarządu Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17,  61-623 Poznań

-  lub elektronicznie na adres: zdm@zdm.poznan.pl

Link do pobrania wniosku:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,33/zezwolenie-na-umieszczenie-w-pasie-drogowym-obiektow-reklamowych,12513/

Uwaga!

do wniosku o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów reklamowych należy przedłożyć opinię WUiA oraz pozwolenie konserwatorskie- jeśli obiekt położony jest w strefie konserwatorskiej.

ZGŁOSZENIE CZY POZWOLENIE NA BUDOWĘ

  • instalowanie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach lub innych obiektach budowlanych

- wymaga zgłoszenia

  • instalowanie reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym

- wymaga decyzji  pozwolenia na budowę

Link do pobrania wniosku:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/zgloszenie-zamiaru-budowy-lub-robot-budowlanych,1785/

zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych

  • instalowanie tablic i urządzeń reklamowych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków

- wymaga decyzji  pozwolenia na budowę

Link do pobrania wniosku:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/pozwolenie-na-budowe,1780/

wniosek (B-1) wraz z pozwoleniem konserwatorskim.

wnioski należy złożyć do:

Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

-  Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania

tel. 61 878 5524 (sekretariat)