Otwarte Forum Dyskusyjne

Uczestnikom Otwartego Forum Dyskusyjnego dziękujemy za udział oraz przekazane spostrzeżenia i komentarze.

Wszystkie wypowiedzi stanowić będą materiał do pracy nad docelowym projektem uchwały 'krajobrazowej'.


22 listopada 2017 r., w Concordii Design odbyło się Otwarte Forum Dyskusyjne podczas, którego można było porozmawiać o propozycji zapisów do uchwały krajobrazowej wypracowanej przez Urząd Miasta Poznania. Zainteresowani mogli przekazywać swoje spostrzeżenia zespołowi, który zajmuje się opracowaniem wytycznych:

-        Architektowi Miasta - Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury, Piotrowi Sobczakowi,

-        Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Estetyki Miasta Piotrowi Libickiemu, a także

-        Beacie Bączyk oraz Alicji Bogaleckiej-Pabisiak z Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Forum podzielone zostało na trzy panele tematyczne:


O reklamach (9-12)

Przedstawiciele firm reklamowych przedstawiali swoje wątpliwości dotyczące przede wszystkim prężnie rozwijającej się technologii reklamowej i obawy przed jej ograniczaniem tylko do citylightów w uchwale "krajobrazowej'. Miasto rozważy wprowadzenie elektronicznych nośników reklamowych w formacie nie większym niż 9 m2.

Niepokój wywołało również zredukowanie ilości miejsc, przy których mogą się pojawić urządzenia reklamowe typu billboard, tj. przede wszystkim wyeliminowanie części dróg wjazdowych do Poznania, ograniczenie formatu billboardów do maksymalnej powierzchni 18 m2 oraz wskazanie odległości nośników m.in. od skrzyżowań. Obecni przedstawiciele Urzędu Miasta zobowiązali się do ponownego przeanalizowania wskazanych parametrów. Zasygnalizowane zostały również obawy, co do problemu rozróżniania szyldów od tablic i urządzeń reklamowych.

Przeprowadzono dyskusję na temat formatów nośników reklamowych, w tym rozwiązań stosowanych
w innych państwach. Są państwa o bardziej liberalnych zapisach reklamowych (Wlk. Brytania - Anglia, Szkocja, Włochy), ale również są takie o bardziej rygorystycznych (m.in. Niemcy, Francja). W swoich rozważaniach Miasto wzorowało się na przykładach francuskich i niemieckich.

Poruszono kwestię reklam wielkoformatowych znajdujących się na szczytowych budynkach, które
w przedstawionych zapisach nie zostały uwzględnione. Miasto zajęło jednoznaczne stanowisko, w którym opowiedziało się za tego typu reklamami jedynie na siatkach ochronnych montowanych na rusztowaniach na czas trwania robót budowlanych związanych z remontem elewacji.

Zwrócono również uwagę na konieczność wypracowania przez Miasto uniwersalnych zasad udostępniania lokalizacji pod nośniki reklamowe np. poprzez organizowanie przetargów.

Przekazano również uwagę, że branża reklamowa inwestuje w nośniki i niezbędny jest czas na jej dostosowanie do zmieniających się przepisów, mając na uwadze przede wszystkim legalne nośniki.


O szyldach (15-17)

Mieszkańcy, projektanci oraz przedsiębiorcy obecni na spotkaniu, zadawali pytania dotyczące zaprezentowanych wytycznych dla szyldów. Prośby o wyjaśnienie konkretnych zapisów, pozwoliły na skonfrontowanie wizji urzędowych regulacji z ich odbiorem i interpretacją przez mieszkańców i przedsiębiorców. Pojawiły się pytania m.in. co oznacza zapis, że szyld może mieć maksymalnie 80% długości elewacji? Przedstawiciele Urzędu Miasta wyjaśnili, że łączna długość szyldu powinna być równa osiemdziesięciu procent długość elewacji. Na pytanie czy jednobarwna wyklejka w oknie jest reklamą, padła odpowiedź, że wyklejka o jednolitej barwie umieszczona na szybie okna, nie jest reklamą. Jednakże, jeżeli pojawi się na niej grafika przedstawiająca dany produkt lub napisy informujące o towarze, w myśl ustawowej definicji, będzie zaliczała się do tablic reklamowych, w związku z czym podlegać będzie regulacjom ujętym
w uchwale krajobrazowej.

Kolejną wątpliowścią, która się pojawiła to czy pasaże lub firmy funkcjonujące w podwórzach objęte zostaną regulacjami? Przedstawiciele Wydziału Urbanistyki skomentowali, że nie, chociaż pozostaje kwestia widoczności nośników reklamowych z przestrzeni "zamkniętych', ale dostępnych publicznie.

Wyjaśniona została również kwestia, iż uchwała nie może regulować kwestii oświetlenia, w tym szyldów świetlnych, emitujących światło.

Pojawiły się również pytania na ile zapisy dotyczące szyldów mogą być ogólne, a na ile szczegółowe oraz kto będzie decydował o tym czy dany nośnik jest reklamą czy szyldem, w tym obawy, co do rozróżniania szyldów od tablic i urządzeń reklamowych. Należy pamiętać, że zarówno szyld jak i nośniki rekalmowe będą musiały być zgodne z wytycznymi zawartymi w uchwale krajobrazowej.

Pojawiła się wątpliwość czy w Obszarach Zurbanizowanych nie ma zbyt dużej dowolności w lokalizowaniu szyldów (oraz nośników reklamowych), jednocześnie wystosowano postulat o zawężenie regulacji dotyczący szyldów w tym obszarze. Zespół opracowujący propozycje zapisów do uchwały krajobrazowej był zdania, że akurat w tym obszarze mogą zostać przyjęte bardziej liberalne zapisy, ale z uwagi na podniesiony problem, zapisy dla Obszaru Zurbanizowanego zostaną raz jeszcze przeanalizowane.


O ogrodzeniach i małej architekturze (18-20)

Architekci oraz architekci krajobrazu, obecni na spotkaniu zaproponowali, by w zakresie dotyczącym ogrodzeń dopuścić możliwość lokalizacji ogrodzeń zabezpieczających place zabaw (o wysokości maksymalnej do 1m) oraz tereny zieleni niskiej (o wysokości maksymalnej do 1m) przy jednoczesnym niedopuszczeniu do ich nadużywania w przypadku innych miejsc. Pojawiła się prośba o wprowadzenie jednej, uniwersalnej wysokości dla wszystkich ogrodzeń (np. 2 m), bez rozróżniania na obszary, przy jednoczesnej możliwości zwiększenia wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wyrażony został postulat o rozszerzenie kolorystyki przede wszystkim placów zabaw, które z uwagi na funkcję powinny być zachęcające do zabawy przez dzieci. Przedstawiciele Wydziału Urbanistyki również przychylili się do tej propozycji.

Wskazany został możliwy problem interpretacyjny pojęcia ażurowości ogrodzenia oraz pytanie o możliwość sytuowania ogrodzeń pełnych, które z jednej strony wydają się być zagrożeniem dla przestrzeni publicznych, ale z drugiej strony, znane są przypadki dobrych praktyk murowanych ogrodzeń. Dlatego Zespół opracowujący uchwałę raz jeszcze przeanalizuje zapisy dotyczące materiałów dedykowanych płotom oraz pochyli się nad kwestią ich ażurowości oraz definicji samego pojęcia.

Pojawiła się sugestia, aby stworzyć katalog wzorców dla ogrodzeń. W tym być może zorganizowanie konkursu studenckiego lub katalogu dobrych praktyk dla Poznaniaków, którzy mogliby inspirować się wskazanymi rozwiązaniami. Często sama edukacja Inwestorów wpływa na polepszenie sytuacji przestrzennej. Pomysł został pozytywnie przyjęty przez obecnych.


Zainteresowanych zapraszamy do podzielenia się swoimi komentarzami  krajobrazowa@um.poznan.pl