Konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

Pytania zadane w II etapie Konkursu

Poznań, 3 stycznia 2022 r.

Pytanie 1

W regulaminie jest mowa o wpisaniu wizualizacji w zdjęcia udostępnione przez Organizatora, natomiast nie jest wskazana ich minimalna liczba. Stąd pytanie, czy wystarczy wykorzystać jedno zdjęcie udostępnione przez Organizatora czy wymagana jest większa ilość?

Odp.: W pkt. 13.1.2  Regulaminu, na stronie 14, wskazano 7 zdjęć, na których należy przedstawić wizualizacje obowiązkowo oraz 2 uwarunkowane wysokością projektowanej zabudowy.

Poznań, 11 stycznia 2022 r.

Pytanie 2

Rzut pokazany na planszach w regulaminie nie jest przedstawiony w skali 1:500, czyli takiej, jaka jest wymaga w konkursie. Czy w razie potrzeby jest możliwe rozszerzenie obszaru rzutu na plansze nr 3 i 4, jeśli pomoże to w czytelności projektu?

Odp.: Przedstawienie plansz w Regulaminie ma charakter schematyczny. Organizator dopuszcza pokazanie fragmentu otoczenia pól 1 i 2 na planszach 3 i 4 z założeniem, że pola 1 i 2 muszą być w całości pokazane na planszach 1 i 2. Organizator dopuszcza też nieznaczne odchylenia kąta ułożenia planu od wskazanego na szkicu.

Pytanie 3

Czy zdjęcia, które mają zostać wykorzystane do opracowania wizualizacji, mogą być przez uczestników rozjaśniane, wyostrzane oraz wyrównywane, tak by ściany budynków stanowiły pionowe linie?

Odp.: Tak. Istotne jest jednak czytelne i wiarygodne pokazanie zarówno projektu jak i jego otoczenia oraz ich wzajemnych relacji.

Pytanie 4

Czy wszystkie elementy plansz mogą być opracowane w kolorze?

Odp.: Do decyzji uczestnika konkursu. Organizator oczekuje przede wszystkim czytelnego pokazania koncepcji projektowej. Zaleca się wyważenie ilości i wielkości ewentualnych odnośników, piktogramów, itp. w taki sposób, aby nie ograniczać czytelności projektu i jego powiązań z otoczeniem.

Pytanie 5

Czy mapa dostarczona przez Organizatora powinna być widoczna na rzucie projektu ze wszystkimi warstwami, czy część z nich może zostać przez uczestników wyłączona?

Odp.: Wyłączenie części warstw mapy dostarczonej przez Organizatora nie będzie stanowić podstawy do wykluczenia Uczestnika.

Poznań, 12 stycznia 2022 r.

Pytanie 6

Zalecany układ plansz, przedstawiony na rycinie 3 regulaminu nie odzwierciedla skali 1:500, tylko większą. Obszar powiązań funkcjonalno- użytkowych nie mieści się na dwóch planszach poziomych 100x70. Czy można w takim razie nie przedstawić w pełni obszaru powiązań funkcjonalno- użytkowych, czy też należy zwiększyć skalę opracowania? (np. z 1:500 do 1:750)

odp.:Przedstawienie plansz w Regulaminie ma charakter schematyczny. Organizator dopuszcza pokazanie fragmentu otoczenia pól 1 i 2 na planszach 3 i 4 z założeniem, że pola 1 i 2 muszą być w całości pokazane na planszach 1 i 2. Organizator dopuszcza też nieznaczne odchylenia kąta ułożenia planu od wskazanego na szkicu. Skala opracowani powinna pozostać 1:500.

Pytanie 7

Proszę o udostępnienie w formacie DWG dokładnego obrysu pol inwestycyjnych 1 i 2, aby odpowiadały powierzchnią zawartym w załączniku 6 - kolejno 16.071 i 11.274 m2.

Odp.: Organizator zamieszcza plik poniżej oraz na dysku konkursu (link do dysku był wysyłany na adresy Uczestników)

Pytanie 8

Załącznik 6 - pozycje 11-13 i 14-16 (powierzchnia netto) dla obydwu tabel pól inwestycyjnych są takie same. Czy to celowe podwojenie?

Odp.: Organizator przeprasza za omyłkę i przekazuje skorygowany załącznik nr 6. Złożenie pracy konkursowej z pierwotnym załącznikiem nr 6 nie będzie stanowić powodu wykluczenia Uczestnika.

K.A.

Załączniki


Poznań, 21 grudnia 2021 r.

Organizator przedstawia wytyczne Sądu Konkursowego dla Uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu:

  1. Należy dążyć do maksymalnego zachowania cennego drzewostanu na terenie opracowania, podjęcia próby wkomponowania go w proponowany układ urbanistyczny, dotyczy to szczególnie otoczenia Mostu Teatralnego. Struktura zieleni wysokiej i niskiej powinna być przemyślana kompozycyjnie, szczególnie w kontekście istniejących w okolicy terenów parkowych;
  2. Tereny inwestycyjne nr 1 i 2 położone są pomiędzy ulicą Roosevelta i linią kolejową, w związku z czym proponowana zabudowa będzie eksponowana w sposób równoważny z każdej strony. Prosimy o rozważenie przyjętych założeń do koncepcji w tym zakresie;
  3. Organizator zachęca uczestników zakwalifikowanych do drugiego     etapu konkursu do analiz otwarć widokowych, w szczególności z ulicy Roosevelta w kierunku wschodnim, wskazanych w wytycznych konserwatorskich.;
  4. Projektowane rozwiązania urbanistyczne powinny zachowywać ekspozycję sąsiednich obiektów zabytkowych;
  5. Organizator uczula uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na potrzebę analizy wzajemnych relacji wysokościowych pól inwestycyjnych i ich otoczenia, w szczególności w kontekście sposobu przekraczania linii torów kolejowych i tramwajowych w części północnej. 
  6. Organizator przypomina, że oczekuje zapisu elektronicznego pracy (na nośniku CD/DVD lub pendrive) zapisanego w następujący sposób: pliki graficzne w formatach pdf i jpg - w dwóch rozdzielczościach: do 20MB i do 2 MB; pliki tekstowe w wersji pdf i doc; zapis poszczególnych wizualizacji jako odrębnych plików jpg i pdf z oznaczeniami literowymi zgodnymi z oznaczeniem udostępnionych zdjęć;

K.A.


Poznań, 17 grudnia 2021 r.

Informacja o zakwalifikowaniu uczestników do II etapu konkursu

Organizator informuje, że decyzją Sądu Konkursowego do II etapu konkursu na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu zaproszeni zostają Uczestnicy, którzy złożyli opracowania studialne oznaczone poniższymi kodami rozpoznawczymi:

18K6TP

525MKT

3K2S7R

M1S2N8

MPZ211

P9H1AG

Jednocześnie Organizator informuje, że Sąd Konkursowy pracuje nad wytycznymi dla Uczestników, które winny być zamieszczone na stronie konkursu do 23 grudnia 2021 r.

Zgodnie z pkt 13.5 Regulaminu, pracę konkursową należy złożyć do 15 lutego 2022 r. do godz. 14.00, w siedzibie Organizatora, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (Biuro Podawcze (hol główny) na parterze przy wejściu głównym do Urzędu).

K.A.


Poznań, 10 grudnia 2021 r.

Organizator wyjaśnia, że opracowania studialne oraz prace konkursowe należy opatrzyć kodem rozpoznawczym zgodnym z pkt. 15.2 Regulaminu. W załącznikach 3 i 4 należy pozostawić dwie kratki wolne.


Poznań, 23 listopada 2021 r.

Organizator przekazuje w załączniku odpowiedzi na pytania złożone przed i w trakcie spotkania Uczestników konkursu z Organizatorem.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 16 listopada 2021 r. Uczestnicy otrzymali na adresy mailowe podane we wniosku link do dysku z materiałami kartograficznymi, w tym modelem 3D. Na prośbę uczestników materiał został wzbogacony m.in. o pliki ukształtowania terenu w rozszerzaniu.skp i.rcp oraz mapy terenów kolejowych.

Załączniki


Poznań, 18 listopada 2021 r.

Zmiana regulaminu Konkursu

na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

Na podstawie z pkt. 4.5 regulaminu Konkursu Organizator wprowadził zmiany w rodziale 5 regulaminu - terminarz konkursu i wydlużył termin składania opracowań studialnych do 13 grudnia 2021 r. 

Organizator przypomina iż w etapie studialnym oczekiwane są 2-3 plansze w formacie A3 pokazujące przede wszystkim pomysł, zarys idei, bez jakichkolwiek rozwiązań o większej szczegółowości. Projektowane obiekty mają być pokazane w sposób uproszczony, bryłowy. Istotne jest pokazanie ich gabarytów w kontekście istniejącego otoczenia. Wstępna, ogólna koncepcja pzt (w skali 1:2000) ma pokazać proponowane relacje przestrzenne, zabudowę,  główne powiązania kompozycyjne, funkcjonalne, komunikacyjne, itd. w możliwie prosty, ale czytelny sposób. Nie jest oczekiwany materiał graficzny o charakterze fotorealistycznym.

Załączniki


Poznań, 15 listopada 2021 r.

Organizator konkursu informuje, że do konkursu zostały zgłoszone 43 wnioski o udział w konkursie. Do udziału w Konkursie zakwalifikowano 41 uczestników. 

Uczestnicy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu kwalifikacji drogą mailową. 

Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymają również link do spotkania on-line z Organizatorem konkursu, które odbędzie się 17 listopada o godzinie 11.00


Poznań, 10 listopada 2021 r.

Zmiana regulaminu Konkursu

na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

Na podstawie z pkt. 4.5 regulaminu Konkursu Organizator wprowadził zmiany w rodziale 5 regulaminu - terminarz konkursu

Załączniki


Poznań, 28 października 2021 r.

Zmiana regulaminu Konkursu

na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta
w Poznaniu

Na podstawie z pkt. 4.5 regulaminu Konkursu Organizator wprowadził zmiany do regulaminu Konkursu. Treść zmian oraz regulamin Konkursu i załacznik nr 2 z naniesionymi zmianami można pobrać poniżej.

Załączniki


W dniu 15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Konkurs posiada rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Nr rekomendacji SARP 015/R/2021.

Konkurs otwarty, dwuetapowy, urbanistyczno-architektoniczny, koncepcyjny z pulą nagród 60.000 zł kierowany jest do architektów i urbanistów.

Termin składania wniosków (po zmianie regulaminu) upływa 10 listopada 2021 r.

Organizator zachęca do obejrzenia filmu poglądowego, prezentującego teren objęty konkursem  https://www.youtube.com/watch?v=670EZdDiz-g


Uczestnik powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykonania pracy konkursowej. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą spełniajacą wymogi:

  •  architekt - osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku architektura (mgr inż. arch.) lub posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność;
  • urbanista - osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych na kierunku: planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, urbanistyka lub posiadająca uprawnienia urbanistyczne przed 11 sierpnia 2014 r.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Uczestnik musi złożyć wniosek zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu na adres konkurs_ua@um.poznan.pl do dnia 10.11.2021 r.

Regulamin konkursu można pobrać poniżej, natomiat załączniki nr 9-10 będą udostępniane Uczestnikom zakwalifikowanym do I etapu konkursu.


Pytania złożone do regulaminu Konkursu przed zmianą regulaminu

Załączniki