KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gabinet Prezydenta podejmuje działania z zakresu wspierania i organizacji procesów partycypacji społecznej, w tym konsultacji społecznych i Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, prowadzi spotkania Prezydenta Miasta Poznania z Radami Osiedli i ich mieszkańcami. Przekłada się to na włączenie mieszkańców w procesy podejmowania decyzji w sprawach istotnych dla miasta.

W  2020 r. podejmowana działalność konsultacyjna była zdecydowanie ograniczona z uwagi na trwającą pandemię. Z tego powodu część zadań została wycofana, a pozostałe zadania zostały wstrzymane, przesunięte w czasie bądź zaplanowane na II półrocze 2020 r.

Z uwagi na pandemię znaczną część działań partycypacyjnych realizowaliśmy online. Mimo to staraliśmy się prowadzić działalność polegającą na szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców. Wspieraliśmy proces partycypacji społecznej, w tym organizowaliśmy konsultacje społeczne i przygotowywaliśmy procesy konsultacyjne w nieco innym wymiarze organizacyjnym, współpracowaliśmy z wydziałami, miejskimi i jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi  przy opracowywaniu koncepcji danych konsultacji społecznych i realizacji projektów. Przy konsultacjach społecznych Eki z Małeki udało się nam bezpośrednio spotkać i rozmawiać z mieszkańcami w ich przestrzeni.

Organizowaliśmy i prowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów drogowych, pozostałych kwestii istotnych dla Miasta, przy udziale wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. Sposób ich przeprowadzenia ograniczono z uwagi na obostrzenia związane z pandemią.

W 2020 r. zrealizowaliśmy 55 projektów konsultacyjnych, w tym 33 z Miejską Pracownią Urbanistyczną, 5 drogowych z Zarządem Dróg Miejskich, 13 projektów z różnymi wydziałami Urzędu Miasta Poznania. Mimo pandemi wróciliśmy również do organizacji spotkań Prezydenta Miasta Poznania z Radami i mieszkańcami Osiedli.