Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna

Program Operacyjny europejska Współpraca Terytorialna


Program - Interreg IV C


Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies (SUGAR)

Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Projekt SUGAR koncentrował się na rozwiązywaniu problemu nieefektywnego zarządzania miejskim systemem transportowym, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń transportu ciężkiego w granicach miasta oraz logistyki w mieście. Działania projektu obejmowały wymianę doświadczeń i dobrych praktyk zwłaszcza
o wymianę między miastami, które dobrze radzą sobie w tej dziedzinie, a miastami mniej doświadczonymi. W ramach projektu zrealizowano:
- organizację szkoleń, warsztatów oraz wspólnych wydarzeń, podczas których urzędnicy-uczestnicy będą bezpośrednio czerpać wiedzę i korzyści z uczestnictwa, aby później wykorzystywać tę wiedzę dla rozwoju krajowych, regionalnych
i lokalnych polityk; wydanie publikacji i materiałów szkoleniowych na temat logistyki w mieście.
Miasta-uczestnicy projektu opracowali plan działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej "mapy drogowej" dla polityki zarządzania miejskim systemem transportowym.

Okres realizacji: 2008-2012

Wartość projektu: 463 792,00 zł
Dofinansowanie: 394 000,00 zł


ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)

Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Celem projektu jest zebranie wiedzy nt. metod zmniejszania kosztów zewnętrznych transportu (m.in. Kosztów społecznych i środowiskowych), przeanalizowanie możliwości (w kontekście prawodawstwa krajowego) wdrożenia w Poznaniu tego typu metod, stosowanych w Europie, rozpowszechnianie zebranej wiedzy wśród lokalnych i krajowych ekspertów transportowych.
Rezultatem projektu będzie analiza możliwości wdrożenia dobrych praktyk, opracowanie studium wykonalności dla wybranych dobrych praktyk oraz opracowanie planu działania na przyszłość. W ich wyniku nastąpi weryfikacja dokumentów (miejskich polityk i programów) zmierzających do zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu, w tym poprawy środowiska przyrodniczego i bezpieczeństwa ruchu.

Okres realizacji: 2012-2014

Wartość projektu: 114 950 EUR

Dofinansowanie: 80 700 EUR


CREA.RE - Creative Regions

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów

Celem projektu było zaangażowanie lokalnych władz w krajach UE do promocji kultury i sektorów kreatywnych, jako źródła rozwoju lokalnego. Działania skoncentrowane były na opracowaniu strategii wykorzystania sektorów kreatywnych w rozwoju regionalnym z jednoczesnym powiązaniem z Funduszami Strukturalnymi, jako potencjalnym źródłem sfinansowania strategii.
Partnerzy: Region Górna Austria (Austria), Region Środkowej Finlandii (Finlandia), Maribor - Regionalna Agencja Rozwoju (Słowenia), Region Vastra Gotaland (Szwecja), Gmina Medias (Rumunia), Prowincja Barcelona (Hiszpania), Fundacja Krajobrazu Regionalnego Meetjesland/Prowincja East Flanders (Belgia), Miejski Instytut Rozwoju Gospodarczego i Zatrudnienia Miasta Cordoba (Hiszpania), Umbria (Włochy), Powiat Lühow - Dannenberg (Niemcy), Gmina Narni (Włochy)
W rezultacie realizacji projektu w Poznaniu powstała Lokalna Grupa Wsparcia ds. Sektorów Kreatywnych, która przygotowała Lokalny Plan Działania na rzecz sektorów kreatywnych w Poznaniu i Wielkopolsce.

Link do strony projektu: www.crea-re.eu

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu dla Poznania: 136 368,46 EUR

Dofinansowanie dla Poznania: 115 913,19 EUR


CREATOR (Podprogram w ramach Programu INTERREG IV C)


RECO - Regiony we współpracy dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi, uniwersytetami

Realizator: Centrum Inicjatyw Senioralnych

Od stycznia 2011 roku do grudnia 2013 poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych realizowało projekt pod nazwą "RECO - regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych", będący częścią mini-programu CREATOR. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.
Projekt dotyczył nowych trendów społecznych związanych z wzrostem liczby osób starszych dożywających sędziwego wieku w krajach europejskich.
Ta pozytywna zmiana stawia społeczeństwom nowe wyzwania m.in. dotyczące organizacji systemu opieki zdrowotnej czy społecznej. Celem projektu RECO było polepszenie jakości życia osób starszych, poprzez wypracowanie metod, które zapewnią dbałość o rozwój i wspieranie zasobów seniorów. Projekt opierał się na wymianie pomysłów, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy miastami, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi oraz uniwersytetami z kilku regionów europejskich. Partnerzy projektu z 5 krajów UE dzielili się doświadczeniami podczas wizyt studyjnych i warsztatów projektowych.

Link do strony: www.creator7.eu/sub-projects-2/reco/

Lider Vasterbotten  Szwecja
Partnerzy:
Lorraine Francja
Hame Finlandia
Eszak Węgry
Centrum Inicjatyw Senioralnych

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 292 400,00 zł
Dofinansowanie: 248 500,00 zł


Region Morza Bałtyckiego 2007-2013


Rail Baltica Growth Corridor

Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Celem projektu było przeprowadzenie badań nad środowiskiem logistycznym we wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, obejmującym główne węzły transportowe-kolejowy, drogowy, morski, powietrzny, w kierunku północnym i południowym, a także kierunku wschód-zachód.
Dla Miasta Poznania cenny jest udział w pakietach poświęconych tworzeniu centrów logistycznych, w szczególności badanie obecnego i prognozy przyszłego stanu obsługi logistycznej wzdłuż korytarza Rail Baltica (od Helsinek, przez Rygę, Kowno, Warszawę, Poznań, do Berlina), a także zacieśnienie współpracy i wypracowanie wspólnych standardów obsługi logistycznej w ramach Korytarza.
Liderzy: Miasto Helsinki (FI) i Aalto University School of Economics (Aalto University Foundation) (FI)
Partnerzy:
Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit (FI), City of Vantaa (FI), Uusimaa Regional Council (FI), Regional Council of Häme (FI), Senate Department for Urban Development Berlin  (DE), Public Transport Authority Berlin-Brandenburg (DE), Regional Planning Board Havelland-Flaeming (DE), City of Tallinn (EE), Harju County Government (EE), Latvian Transport Development and Education Association (LaTDEA) (LV), Competence Centre of Intermodal Transport and Logistics of the Vilnius Gediminas Technical  University (LT), Kaunas City Municipal Administration (LT), Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Poznań-Urząd Miasta Poznania, Miasto Łódź -Urząd miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Miasto Białystok, Politechnika Białostocka

Okres realizacji: 2011-2013

Wartość projektu: 80 000 EUR

Dofinansowanie: 56 649,10 EUR


Program URBACT II


 JESSICA 4 Cities

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów

Tematem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w ramach projektu było wdrażanie inicjatywy JESSICA: jak miasta mogą najlepiej skorzystać z Funduszy Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) i alokacji ERDF przeznaczonych w danym kraju / regionie na JESSICA.
Kluczowym celem dla partnerów była praca, w ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i członkami Lokalnych Grup Wsparcia Urbact w celu przyspieszenia wdrażania JESSIKI i Fundusze Rozwoju Miejskiego (UDFs) wspierających zrównoważony rozwój miejski.
Lider - Region Toskanii - Włochy
Partnerzy:
Greater Manchester Brussels Office - Wielka Brytania, Massy - Merostwo - Francja, Porto Vivo - Sociedade de Reabilitation Urbana S.A. - Stowarzyszenie -  Portugalia, San Sebastian - Rada Miasta - Hiszpania, AEDA City of Athens - Agencja Rozwoju - Grecja, Poznań - Urząd Miasta - Polska Brasov Metropolitan Association - Stowarzyszenie - Rumunia

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 15 021,28 EUR

Dofinansowanie: 12 017,02 EUR


OPEN CITIES

Realizator: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

W stronę Miast Otwartych - badania nad otwartością miast w zakresie przyciągania i utrzymywania kapitału ludzkiego oraz społeczno-ekonomicznej integracji migrujących pracowników.
Kluczowym celem jest wypracowanie modelu miasta otwartego i zidentyfikowanie czynników sprzyjających przyciągnięciu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, w szczególności imigrantów oraz opracowanie strategii służących przyciąganiu i utrzymaniu międzynarodowego kapitału ludzkiego.
Głównym rezultatem projektu
Lider Belfast - Rada Miasta - Wielka Brytania
Partnerzy: Dublin - Irlandia, Madryt - Hiszpania, Wiedeń - Austria, Sofia - Bułgaria, Bukareszt - Rumunia, Bilbao - Hiszpania, Palermo - Włochy, Vila Nova de Gaia - Portugalia, Dusseldorf - Niemcy, British Council

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 205 042,00 zł
Dofinansowanie: 164 033,00 zł


CSI - Europe. Reinvesting Funds for the Regeneration of Cities

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów

Międzynarodowy projekt "CSI Europe" jest realizowany w ramach programu URBACT II przez partnerstwo europejskich miast: Manchester (Lider), Ancona, Haga, Lille, Lipsk, Malmo, Porto, Poznań, Sewilla i Ryga. Projekt rozpoczął się w maju 2012 i będzie trwał do kwietnia 2015 roku.
Ogólnym celem projektu jest identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi modeli zrównoważonego inwestowania w miastach poprzez instrumenty finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania doświadczeń z obecnego okresu programowania 2007 - 2013 w celu zastosowania ich w przyszłej perspektywie 2014 - 2020.
Partnerzy skupiają się na wymianie doświadczeń i analizie sposobów funkcjonowania lokalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) i możliwości zwiększenia bezpośredniego zaangażowania i wpływu miast w struktury FROM, a także sposobów osadzenia FROM w planowaniu i zarządzaniu miastem.
Partnerzy w ramach projektu:
- Identyfikują wspólne problemy, które wpływają na instrumenty finansowe i będą współpracować nad określeniem ich rozwiązań.
- Przenoszą doświadczenia międzynarodowe na lokalny poziom wrażania projektów.
- Występują jako głos miast w procesie rozwijania przyszłych modeli inwestowania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej, Europejskiego banku Inwestycyjnego).
Partnerzy współpracują na poziomie międzynarodowym i lokalnym poprzez:
- Partnerstwa tematyczne, w ramach których kilku partnerów wspólnie pracuje nad analizą konkretnego tematu kluczowego.
- Konferencje międzynarodowe, z których każda poświęcona jest osobnemu tematowi kluczowemu i pracy danego partnerstwa tematycznego.
- Lokalne Grupy Wsparcia URBACT, utworzone w każdym z miast, skupiające kluczowych publicznych i prywatnych interesariuszy, którzy pracować będą nad Lokalnym Planem Działania dotyczącym priorytetów miasta w dziedzinie.
KLUCZOWE TEMATY PROJEKTU (partnerstwa tematyczne):
- Zarządzanie (ang. Governance) - "dostrajanie" strategii Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i miejskich strategii inwestycyjnych.
- Pomoc techniczna - możliwości finansowego wsparcia na etapie przygotowania i realizacji projektów.
- Pomoc publiczna - zidentyfikowanie modeli notyfikacji pomocy publicznej.
- Rozporządzenie UE - jasne zasady na poziomie UE i krajowym.
Projekt rozwija kontakty z Komisją Europejską i regionalnymi Władzami Zarządzającymi oraz innymi organizacjami, które wspierają kształtowanie roli instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020. Projekt jest też wspierany merytorycznie przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Okres realizacji:     2012 - Faza Rozwoju
2013-2015 - Faza Wdrażania

Wartość projektu: 188 407,00 zł
Dofinansowanie: 150 725,60 zł

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej