Wielkoposki Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Wielkoposki Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013


Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Przedmiotem projektu jest opracowanie modułowych programów nauczania na potrzeby placówek edukacyjnych oraz przedsiębiorstw działających w dziedzinie mechatroniki i w dziedzinie urządzeń wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w ramach Poznańskiego Klastra Edukacyjnego wraz z zakupem urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych bazujących na rozwiązaniach z zakresu mechatroniki oraz wykorzystywanych w samej mechatronice.
Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
Partnerzy:
Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego "POSTEOR" Poznań
C&K System Sp. Komandytowa
KOWA Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Adam Matuszewski
POLYCHEM SYSTEMS
Celtech
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Uni-Terra"
MANPOWER POLSKA
Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania
Job Impulse Polska

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu: 2 045 539,61zł
Dofinansowanie: 815 395,00 zł


Przebudowa ulicy Winogrady od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej w Poznaniu

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Winogrady na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 36 311 464,99 zł
Dofinansowanie: 11 496 216,58 zł


Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowana z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem projektu była przebudowa miejskiego fragmentu drogi wojewódzkiej 307 o długości 3,97 km, będącego częścią ul. Bukowskiej od skrzyżowania z ul. Prostą do granicy miasta. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej miasta oraz rozwoju jednego z najważniejszych czynników atrakcyjności inwestycyjnej - jakości infrastruktury komunikacyjnej. Zapewnienie lepszego skomunikowania Zachodniej Obwodnicy Poznania oraz planowanej III ramy komunikacyjnej z portem lotniczym przyczyniła się do poprawy dostępności lotniska, a tym samym do zwiększenia spójności transportowej całego regionu.

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 154 825 327,15 zł
Dofinansowanie: 19 970 476,24 zł


Przebudowa ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Bułgarskiej na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej. Realizacja przedsięwzięcia ul. Bułgarskiej polegać będzie na przebudowie istniejącego układu jednojezdniowego do stanu drogi dwujezdniowej.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 30 957 560,80 zł
Dofinansowanie: 14 677 252,84 zł


Przebudowa ulic Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Przebudowa istniejących ulic w Poznaniu: Ptasiej, Wałbrzyskiej i Marcelińskiej na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Bułgarskiej. Przedmiotowy ciąg drogowy jest elementem składowym wcześniej przebudowanych ciągów ulicznych: ul. Bułgarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską, ul. Bułgarskiej na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej, ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej oraz skrzyżowania ulicy Bułgarskiej z ulicą Grunwaldzką.

Okres realizacji: 2011-2013

Wartość projektu: 20 190 728,14 zł

Dofinansowanie: 5 306 311,82 zł


Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo

Realizator: Zarząd Transportu Miejskiego

W ramach realizacji projektu powstała nowa trasa tramwajowa, o długości całkowitej ponad 2 km, na odcinku ok. 1 km prowadzona w tunelu, łącząca os. Czecha i Rusa, kompleksy handlowo-usługowe M1 i IKEA, a także zakłady Kompanii Piwowarskiej S.A. z centrum miasta. Trasa umożliwia także dojazd do nowej zajezdni tramwajowej na Franowie, obecnie będącej realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2010-2014

Wartość projektu: 258 434 234,00 zł
Dofinansowanie: 96 038 626,78 zł


Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu

Realizator: Zarząd Transportu Miejskiego

Zakres projektu obejmuje wybudowanie nowego odcinka trasy tramwajowej PST od Mostu Teatralnego do Dworca Zachodniego PKP w Poznaniu, biegnącego wzdłuż ul. Roosevelta na poziomie istniejących torów kolejowych PKP. Realizacja inwestycji odciąży i polepszy płynność ruchu w podstawowej osi układu sieci tramwajowej: Most Teatralny - Rondo Kaponiera - Bałtyk - Most Dworcowy oraz skróci czas dojazdu tramwajów z Piątkowa do Dworca Głównego i Dworca Zachodniego.

Okres realizacji: 2009-2013

Wartość projektu: 126 080 358,52 zł

Dofinansowanie: 54 992 879,23zł


Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Celem Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej ma być narzędziem ułatwiającym codzienne życie mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Oprócz aglomeracyjnego biletu komunikacyjnego, portmonetki elektronicznej, podpisu elektronicznego ma również uprościć komunikację mieszkańców aglomeracji z urzędami
miejskimi i gminnymi.
PEKA powinna umożliwić świadczenie bezpłatnych usług podpisu elektronicznego. Kolejnym przyjętym założeniem jest możliwość wykorzystania kart PEKA jako identyfikatorów podczas imprez masowych (koncerty, imprezy sportowe i kulturalne) organizowanych przez jednostki miejskie, co znacznie powinno podnieść poziom bezpieczeństwa.

Okres realizacji: 2009-2014

Wartość projektu: 43 839 969,23 zł

Dofinansowanie: 29 043 559,14 zł


Termomodernizacja obiektów oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Realizator: ZOZ ul. Szwajcarska

Termomodernizacja budynków szpitala w tym wymiana drzwi, okien, ocieplenie ścian i budowa kolektorów słonecznych

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 4 130 855,60 zł

Dofinansowanie: 2 981 988,26 zł


Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej

Realizator: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej

Termomodernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, budowy instalacji solarnej, zmiany źródeł ciepła na kocioł gazowy z układem sterowania pogodowego, przebudowy instalacji i cieci c.o. oraz wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Okres realizacji: 2010

Wartość projektu: 1 205 109,73 zł
Dofinansowanie: 834 415,36 zł


Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie i o zagrożeniach z tym związanych

Realizator: Wydział Ochrony Środowiska

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu na świecie i zagrożeń z tym związanych, kierowanej do mieszkańców województwa wielkopolskiego. Kampania ta będzie uwzględniać zagrożenia dotyczące ocieplania się klimatu, w tym wpływ na środowisko naturalne oraz wybrane działania zapobiegawcze, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zużycia energii i zmiany sposobu jej wytwarzania.

Okres realizacji: 2009

Wartość projektu: 375 246,20 zł
Dofinansowanie: 262 672,34 zł


"Ecodriving bezpiecznego Poznania" - program dla Wielkopolan jak chronić środowisko, poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodem

Realizator: Wydział Ochrony Środowiska

Projekt ma charakter kampanii informacyjno - edukacyjnej, mającej na celu popularyzację mało znanej w Polsce techniki jazdy zwanej Ecodrivingiem, czyli nowoczesnej i inteligentnej technice kierowania samochodem, tak aby zmniejszyć obciążenie środowiska i zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Okres realizacji: 2010

Wartość projektu: 324 571 zł
Dofinansowanie: 227 200 zł


Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Celem projektu jest stworzenie profesjonalnej spawalni oraz pracowni CNC w obrabiarkach numerycznych przy PCEUiP. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i praktycznego przez wzbogacenie oferty placówki o nowe urządzenia dydaktyczne.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 1 765 926,79zł
Dofinansowanie: 706 370,71zł


Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala

Realizator: ZOZ ul. Szwajcarska

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia szpitala w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej. Sprzęt i aparatura medyczna doposaży kilka oddziałów szpitalnych, w tym Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii, Neurologii, Okulistyki. Sprzęt trafi na sale operacyjne, do Pracowni Endoskopii, Radiologii, Anatomii Patologicznej oraz na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

Okres realizacji: 2009-2010

Wartość projektu:3 575 539,56 zł
Dofinansowanie: 2 619 148,13 zł


Zakup aparatury diagnostyczno - zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto

Realizator: ZOZ ul. Szwajcarska

Przedmiotem projektu jest zakup aparatury diagnostyczno - zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto.W ramach projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny niezbędny do prowadzenia badań i zabiegów w zakresie urologii.

Okres realizacji: 2008-2009

Wartość projektu: 1 858 515,26 zł
Dofinansowanie: 1 392 056,44 zł


Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - Stare Miasto

Realizator: ZOZ ul. Szwajcarska

Projekt będący przedmiotem wniosku dotyczy zakupu nowoczesnej aparatury medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej - Pracowni RTG.
W ramach inwestycji zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny:
-cyfrowy aparat rentgenowski do zdalnej fluoroskopii i radiografii z płaskim detektorem  (system z dwoma lampami rentgenowskimi) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
-system do radiografii pośredniej CR potrzebny do ucyfrowienia aparatów rentgenowskich jezdnych przyłóżkowych TUR D15 i TUR D50.

Okres realizacji: 2009

Wartość projektu: 1 752 068,69 zł
Dofinansowanie: 1 312 010,77 zł


Zakup sprzętu medycznego dla oddziału noworodkowego oraz położniczo-ginekologicznego w Szpitalu im. F. Raszei w Poznaniu

Realizator: ZOZ Jeżyce

Celem projektu jest poprawa jakości opieki perinatalnej i wczesna identyfikacja ryzyka wystąpienia wad wrodzonych oraz chorób genetycznych płodu, a także wrodzonych nieprawidłowości u noworodków. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odchyleń rozpoczęcie wczesnej interwencji. Projekt dotyczy wyposażenia oddziałów poł.-gin. z patologią ciąży oraz noworodkowego w nowoczesny sprzęt medyczny do diagnostyki prenatalnej, badań przesiewowych noworodków oraz monitorowania porodów.

Okres realizacji: 2008

Wartość projektu: 1 808 462,90 zł
Dofinansowanie: 1 262 521,47 zł


Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142 A w Poznaniu

Realizator: DPS Zamenhofa

Przedmiotem projektu jest adaptacja i modernizacja obiektu funkcjonującego dotychczas jako bursa szkolna w celu utworzenia Oddziału Domu Pomocy Społecznej dla osób głównie starszych i niesamodzielnych, które utraciły możliwość samodzielnego funkcjonowania

Okres realizacji: 2009-2010

Wartość projektu: 3 598 709,18 zł
Dofinansowanie: 2 699 031,88 zł


Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych

Realizator: Ogród Zoologiczny

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowego szlaku na terenie Nowego ZOO i budowa systemu komunikacji zbiorowej umożliwiającego sprawniejsze, bardziej komfortowe i atrakcyjniejsze przemieszczanie się zwiedzających po rozległym terenie Nowego ZOO.

Okres realizacji: 2010

Wartość projektu: 4 888 192 zł
Dofinansowanie: 2 568 673,73 zł


System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce

Lider  - WOT, Partner - Miasto Poznań

Celem projektu jest instalacja 7 infokiosków na terenie Miasta Poznania, które ułatwią mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych atrakcji turystycznych i zapewnią szybszy i łatwiejszy dostęp do oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Okres realizacji: 2010

Dla Miasta Poznania
Wartość projektu: 59 785,54 zł
Dofinansowanie: 31 940 zł


Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Realizator: Muzeum Archeologiczny

Celem projektu jest zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Z Ostrowem Tumskim w Poznaniu związanych jest wiele wydarzeń istotnych dla historii Polski. Istotą utworzenia nowego Muzeum jest rezerwat archeologiczny. W ekspozycji znajdą się zabytki odkryte w trakcie badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim. Relikty baszty oraz mur poddane zostaną konserwacji i tam gdzie jest to możliwe przywrócone zostaną do stanu pierwotnego. Stworzone zostaną również odpowiednie warunki ekspozycyjne.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 9 683 903,18 zł
Dofinansowanie: 5 422 008,43 zł


"Księgi i sztuka. Dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich"

Realizator: Biblioteka Raczyńskich

Przedmiotem projektu "Księgi i sztuka. Dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich" jest wystawa, która ma przypomnieć ideę podjętą w pierwszej poł. XIX w. przez mecenasa nauki i sztuki Edwarda Raczyńskiego uczynienia ze stolicy Wielkopolski centrum kultury tzw. "Nowych Aten".

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 150 936,13 zł
Dofinansowanie: 70 319,77 zł


Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu

Realizator: Biblioteka Raczyńskich

W ramach projektu przewiduje się renowację zabytkowego budynku muzeum, uatrakcyjnienie oferty turystycznej poporzez stworzenie nowej ekspozycji wystawienniczej i tym samym stworzenie nowego produktu turystycznego. W ramach projektu przebudowany został zabytkowy obiekt Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu oraz zakupiono niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej.

Okres realizacji: 2007-2012

Wartość projektu: 3 338 504,91 zł

Dofinansowanie:  1 643 743,70 zł


Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu

Realizator: Biuro Promocji

Kampania informacyjno-promocyjna

Okres realizacji: 2012-2013

Wartość projektu: 708 541,50 zł
Dofinansowanie: 570 672,15 zł


To jest Twoje dziedzictwo. Kampania informacyjna budująca tożsamość regionalną mieszkańców Wielkopolski.

Realizator: Muzeum Archeologiczne

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej budującej tożsamość regionalną mieszkańców Wielkopolski. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 50 wystaw na terenie szkół w Wielkopolsce w roku szkolnym 2011/2012, mających na celu zapoznanie dzieci, młodzież oraz dorosłych z najdawniejszymi dziejami regionu oraz zachęcenie ich do odkrywania historii swojego regionu.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 269 431,70  zł
Dofinansowanie: 207 583,65 zł


Nowe Stulecie

Realizator: CK Zamek

Projekt NOWE STULECIE zakłada prezentację nowego potencjału instytucji, z zachowaniem  pełnej świadomości fenomenu historii i architektury. Wykorzystując najnowocześniejsze formy wyrazu przedstawiać będziemy tradycję ubiegłego stulecia, jako źródła tego co nowoczesne.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 585 361,34 zł
Dofinansowanie: 497 557,13 zł


Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego wraz ze stworzeniem systemu wsparcia przedsiębiorstw - etap I

Realizator: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji

Głównym celem projektu było wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez budowę segmentu A nowego wielofunkcyjnego obiektu biurowo-usługowego na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego wraz z wyposażeniem multimedialnym i biurowym, a także odpowiednią aranżacją pomieszczeń w celu stworzenia przedsiębiorstwom korzystnych warunków do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 30 709 461,10 zł
Dofinansowanie: 9 550 486,88 zł


Zakup nowoczesnych przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. zo.o.

W ramach projektu zakupionych zostało 75 autobusów niskopodłogowych: 30 autobusów standardowych 12 metrowych oraz 45 autobusów przegubowych. Wszystkie autobusy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z ograniczona zdolnością poruszania się poprzez wyposażenie w odkładany pomost wjazdowy w drzwiach, stanowisko do mocowania wózków naprzeciw tych drzwi, przyciski sygnalizujące zamiar wsiadania i wysiadania - wewnętrzny i zewnętrzny. Ponadto wszystkie pojazdy posiadają klimatyzację zarówno kabiny kierowcy jak również pomieszczenia pasażerskiego. Wszystkie pojazdy będą wyposażone w biletomaty.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 94 131 448,87 zł
Dofinansowanie: 58 842 571,86 zł


Zakup nowoczesnych przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych - etap II

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. zo.o.

W ramach projektu zakupionych zostało 28 nowoczesnych przyjaznych środowisku autobusów. Wszystkie autobusy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z ograniczona zdolnością poruszania się poprzez wyposażenie w odkładany pomost wjazdowy w drzwiach, stanowisko do mocowania wózków naprzeciw tych drzwi. Ponadto wszystkie pojazdy posiadają klimatyzację.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 24 828 182,12 zł
Dofinansowanie: 16 018 960,00 zł


Modernizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica w zakresie infrastruktury lotniskowej

Realizator: Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

W ramach projektu przebudowane zostaną przewężenia płaszczyzn postojowych samolotów oraz rozdzielona zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna. Ponadto w projekcie rozbudowana zostanie stacja transformatorowa.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 8 303 509,79 zł
Dofinansowanie: 5 161 950,84 zł


Port Lotniczy Poznań-Ławica - modernizacja infrastruktury lotniskowej

Realizator: Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

W ramach zadania zmodernizowano drogę startową oraz drogę kołowania November i płytę postojową samolotów PPS 3. Dzięki tej inwestycji port lotniczy uzyska rezerwowe tymczasowe miejsca postojowe dla samolotów w okresie wzmożonego ruchu oraz zwiększona zostanie możliwość prowadzenia działalności operacyjnej.

Okres realizacji: 2011-2013

Wartość projektu:  65 666 883,02 zł
Dofinansowanie:  29 109 923,53 zł


Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna.

Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla planowanej przez Miasto Poznań przebudowie trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego wraz z pętlą Ogrody. W ramach projektu przewiduje się przygotowanie koncepcji technicznej, dokumentacji technicznej, zawierającej projektu budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim, dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Studium Wykonalności, które wykorzystane zostanie na dalszym etapie jako element dokumentacji aplikacyjnej o finansowanie inwestycji docelowej ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020

Okres realizacji: 2014-2015

Wartość projektu: 4 799 997,00

Dofinansowanie: 2 9268 27,44


Opracowanie dokumentacji dla projektu 'Tu się wszystko zaczęło' - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów

Wykonanie kompleksowej dokumentacji koncepcyjnej, projektowej oraz studialnej dla realizacji ekspozycji, konserwacji i prezentacji dwóch najstarszych obiektów zlokalizowanych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu tj. Kościoła Panny Marii in Summo - najstarszego obiektu sakralnego w Poznaniu (1431 - 1448 r.) oraz znajdującego się pod nim, odkrytego przez zespół archeologów pod kierownictwem prof. dr hab. Hanny Kóčka-Krenz, Palatium Mieszka I wraz z Kaplicą Dobrawy (ok 965 r. - największy w ówczesnych czasach budynek świecki na ziemiach polskich).

Okres realizacji: 2014-215

Wartość projektu: 1 527 700,00

Dofinansowanie: 1 145 775,00

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej