Studencki Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu 2022

14.04.2022 r.

W dniu 28 marca 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie, połączone z wystawą pokonkursową.

Relacja -galeria zdjęć archiwum UAP.

KB


UROCZYSTE WRECZENIE NAGRÓD

Organizator

konkursu na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

oraz

studenckiego konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

serdecznie zaprasza

na uroczyste wręczenie nagród,
które połączone będzie z wystawą pokonkursową,

28 marca 2022 roku na godzinę 13.00

w Atrium Uniwersytetu Artystycznego

im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,

(ul. 23 Lutego 20, budynek B).

K.A.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

11.03.2022 r.

ROZSTRZYGNIĘTO STUDENCKI KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY UL. F. ROOSEVELTA W POZNANIU CZĘSTO NAZYWANYCH "DZIURĄ TORUŃSKĄ".

W niniejszym konkursie Sąd Konkursowy postanowił przyznać zgodnie z Regulaminem konkursu następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę w wysokości 7.000 zł

Pracnr 22 o kodzie rozpoznawczym: MM256.

Autor pracy: Marta Staniszewska, Martyna Domaradzka.

Studentki Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Opinia Sądu Konkursowego o nagrodzonej pracy nr 22

Praca nagrodzona została za wyczerpujące odpowiedzi w szerszym zakresie niż tylko "dziura toruńska". W przekonujący sposób udało się pokazać, że ulica Roosevelt może być ograniczona do minimum i przekształcona w ciąg zielony - przyjazny i dostępny dla mieszkańców. Jednocześnie nie zmniejsza się przepustowości tej ważnej miejskiej arterii poprzez wprowadzenie zespołów peronów równoległych i ograniczenie przystanków do 3 stacji, wprowadzenie dodatkowego skrętu w kierunku Ławicy.

Zabieg taki umożliwia maksymalne wykorzystanie terenu na gruncie rodzimym dla zieleni tak w części południowej jak i północnej, parkowej.

Stworzona nowa obudowa ulicy Roosevelta w formie rozczłonkowanej pierzei, umożliwia nadal na wgląd w część historyczną - dzielnicę cesarską.

Jedyne zastrzeżenie Sądu budzi kształtowany podziemny układ drogowy oraz kubatura zamykająca od północy projektowaną pierzeję, której formę uznano za przeskalowaną w stosunku do secesyjnych budynków od strony Jeżyc. Także kładka, dublująca Most Teatralny, uznano również za przeskalowaną i zbędną. Mimo powyższych uwag praca, poprzez szerszy kontekst oraz nowatorskie spojrzenie na obecny stan zagospodarowania może z powodzeniem stanowić wkład do założeń przyszłego planu zagospodarowania terenu.

Inagrodę w wysokości 4.000 zł

Pracy nr 28 o kodzie rozpoznawczym: UA185

Autor pracy: Klaudia Skibińska, Małgorzata Milancej, Sebastian Jędrzejewski.

Studenci Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy nr 28

Pracę nagrodzono za wyróżniające kompleksowe rozwiązanie kompozycyjne i funkcjonalne zarówno w skali urbanistycznej jak i samej kubatury. Szacunek i uwzględnienie istniejącego kontekstu.

Ciekawa, autorska propozycja formy pomiędzy rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym, kształtuje zarazem pierzeję ulicy Roosevelta (na wysokości hotelu Mercure), jak i otwarcie na Miasto w części wschodniej, poprzez bramę w formie łuku, zamykającą oś kompozycyjną ulicy Słowackiego. Ten łuk, stanowi symboliczne i funkcjonalne otwarcie, oglądane z amfiteatralnej widowni, w której sceną jest Stare Miasto we wschodniej części Poznania.

Rozwiązanie przestrzenne w konkursowej pracy nr 28, symbolicznie łączy Miasto, rozdarte szerokim pasmem torów kolejowych, scala dzielnicę Jeżyce ze Śródmieściem poprzez komunikację pieszą prowadzoną w zieleni z umiejętnym włączeniem ważnej istniejącej osi ruchu pieszego poprzez Most Teatralny.

Na uwagę zasługuje również racjonalne zagospodarowanie pola północnego. Autorska propozycja w pełni korzysta z kontekstu otaczającej zieleni i ukształtowania terenu a przyjęta skala zabudowy współgra z przestrzenią Mostu Teatralnego oraz secesyjnymi budynkami zlokalizowanymi przy ul. Roosevelta.

III nagrodę w wysokości 3.000 zł

Pracy nr 33 o kodzie rozpoznawczym: KW529

Autor pracy: Wiktoria Bilska, Karolina Feliksiak.

Studentki Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy nr 33

Pracę nagrodzono za profesjonalizm i racjonalne rozwiązania.

Autor (autorka) umiejętnie posługuje się narzędziami warsztatu architekta. Realność zaproponowanych rozwiązań formalnych ich skali, formy i funkcji zachęca do odwrotnego przystąpienia, przez Miasto, do ich realizacji. Praca wyróżnia się szczególną dbałością
o detale wykończenia wszystkich płaszczyzn urbanistycznych obszaru objętego zakresem konkursu. Wyposażenie w bogatą ofertę funkcjonalną z miejscami rekreacji i wypoczynku stanowi realizację i uwzględnienie prawie wszystkich potrzeb wyartykułowanych przez mieszkańców dzielnicy Jeżyce.

Na wyróżnienie zasługuje rozwiązanie przestrzenne kubatury, szczególnie ważnej w całości kompozycji formy "klamry" będącej w opozycji, a jednocześnie aktywnie włączającej w całość projektu, istniejącej osi komunikacji pieszej Mostu Teatralnego.

Autorska, wrażliwa i profesjonalna wypowiedź na postawiony w konkursie problem.

Ponadto Sąd Konkursowy przyznał trzy równorzędne wyróżnienia po 2.000 zł:

Pracy nr 1 o kodzie rozpoznawczym: AK127

Autor pracy: Anna Bukowy.

Studentka Politechniki Poznańskiej.

Pracy nr 16 o kodzie rozpoznawczym: CA961

Autor pracy: Paweł Woźniak.

Student Politechniki Poznańskiej.

Pracy nr 36 o kodzie rozpoznawczym: SD748

Autor pracy: Sara Issakiewicz, Dominika Jasińska

Studentki Politechniki Śląskiej.

Organizator planuje w najbliższym czasie zorganizowanie wydarzenia wręczenia nagród Laureatom, które połączone będzie z wystawą pokonkursową.

O termine i miejscu wydarzenia będziemy na bieżąco informować na stronie konkursu. 

KB


Poznań, 27.01.2022 r.

Odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu

Pytanie nr 1.

Czy swoją pracę konkursową można wysłać pocztą, czy trzeba osobiście ją dostarczyć ?

Odp.: Zgodnie z pkt. 3.5 Regulaminu Konkursu Prace konkursowe należy przesłać/złożyć na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Poznania plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań. Oznacza to, że obie formy są dozwolone.

Pytanie nr 2.

Regulamin mówi, że oznakować kodem w prawym górnym rogu należy jedynie plansze, które miały być drukowane. (Obecnie nie są one jednak drukowane) W dalszych punktach mowa jest o tym, że nie należy znakować żadnego elementu (plansz, opisu) wysłanego w formie elektronicznej. 
Moje pytanie, czy ten zapis jest nadal podtrzymywany? To znaczy, że w dalszym ciągu nie należy umieszczać żadnego kodu na plikach elektronicznych na płycie CD, nawet jeśli odstąpiono od drukowania plansz w formie fizycznej gdzie wówczas występowałby kod? Tym samym kod nie wystąpi nigdzie - na żadnym elemencie konkursowym, a w załącznikach podajemy że np. Agata Wojtkowiak stworzyła pracę o kodzie XXXXX - mimo, że tak naprawdę tego kodu nie ma nigdzie na planszach? Czy nie spowoduje to zagubienia lub pomieszania prac konkursowych?

Odp.: Organizator podtrzymuje zapis, że prace konkursowe zapisane w formie elektronicznej nie powinny zawierać kodu rozpoznawczego. Opatrzenie kodem opakowania pracy oraz umieszczenie go na nośniku jest wystarczające. Każda z prac po otwarciu jest ponownie kodowana, pliki cyfrowe są zgrywane i nadawana jest im nowa nazwa odpowiadająca nowemu kodowi. Z czynności kodowania sporządzany jest protokół kodowania prac. Nośniki cyfrowe opatrzone oryginalnym kodem pozostają w archiwum organizatora i nie są udostępniane sędziom. Koperty z kartą identyfikacyjną i oświadczeniem również otrzymują nowy kod. Po rozstrzygnięciu Konkursu sekretarz dokonuje odtajnienia autorów prac na podstawie protokołu kodowania prac.

K.A.


13.01.2022

UWAGA !!! ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Na podstawie pkt. 4.5 regulaminu Konkursu Organizator wprowadził zmiany.

Zmiana dotyczy formy składania prac konkursowych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie sie z Aneksem nr 2 do regulaminu konkursu, który został zamieszczony poniżej. 

Załącznik

Aneks nr 2 do regulaminu konkursu  (PDF, 162.91kB)

KB

...

15.10.2021

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W STUDENCKIM KONKURSIE

W dniu 15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty jednoetapowy Studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Konkurs adresowany jest do studentów kierunków: architektura, urbanistyka i gospodarka przestrzenna.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające status:

  • Studentki/a uczelni wyższej kształcącej/ego się na kierunku architektura,
  • Studentki/a uczelni wyższej kształcącej/ego się na kierunku urbanistyka,
  • Studentki/a uczelni wyższej kształcącej/ego się na kierunku gospodarka przestrzenna.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania położonych w ścisłym centrum miasta. A także uzyskanie materiału wyjściowego do dalszych prac planistycznych na terenie objętym konkursem.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych Organizatora zawartych w Regulaminie, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących niezabudowane tereny położne przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

W granicach objętych opracowaniem konkursowym wyznaczono dwa pola inwestycyjne, na których mogłaby powstać zabudowa kubaturowa.

NAGRODY

Pula pieniężna przewidziana na nagrody o łącznej wysokości 20.000, zł brutto, podzielona została w następujący sposób:

I nagroda w wysokości 7.000 zł

II nagroda w wysokości 4.000 zł

III nagroda w wysokości 3.000 zł

Wyróżnienie 2.000 zł

Wyróżnienie 2.000 zł

Wyróżnienie 2.000 zł

TERMINARZ KONKURSU

Ostateczny termin składania zgłoszeń udziału w konkursie do dnia 02.11.2021

Ostateczny termin składania prac konkursowych do dnia 08.02.2022

Ogłoszenie wyników konkursu Luty/Marzec 2022 r.  (Dokładna data i miejsce  (forma) zostanie podana na stronie internetowej Konkursu)

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Poniżej zamieszczony został Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Organizator zachęca do zapoznania się z filmem prezentujacym teren objęty konkursem

https://www.youtube.com/watch?v=670EZdDiz-g

KB

Załączniki