Zespół Monitorujący

Skład Zespołu Monitorującego stanowią:

1) 4 osoby reprezentujące Urząd Miasta Poznania:

 • Iwona Matuszczak-Szulc - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
 • Patryk Pawełczak - Dyrektor Gabinetu Prezydenta,
 • Magdalena Żmuda - Dyrektor Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
 • Tomasz Lisiecki - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej;

2) osoby reprezentujące każdy z klubów radnych Rady Miasta Poznania, wskazane przez te kluby:

 • Dorota Bonk-Hammermeister - radna Rady Miasta Poznania,
 • Sara Szynkowska vel Sęk - radna Rady Miasta Poznania,
 • Konrad Zaradny - radny Rady Miasta Poznania,
 • Dominika Urszula Król - radna Rady Miasta Poznania;

3) 4 wykładowców i wykładowczyń akademickich z obszaru nauk społecznych:

 • prof. Katarzyna Fagiewicz - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • dr Anna Sakson-Boulet - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • dr Łukasz Rogowski - Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

4) 8 osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne:

 • Aleksander Kołodziej - Fundacja Strefa Zieleni,
 • Tash Lisiecki - ruch Extinction Rebellion Poznań,
 • Katarzyna Pawłowska - Fundacja Stocznia,
 • Jakub Pałczyński - Stowarzyszenie Polska 2050,
 • Wiesław Rygielski - Stowarzyszenie Morasko XXI,
 • Piotr Rorot - radny Osiedla Podolany,
 • Katarzyna Wągrowska - Po-Dzielnia,
 • Michał Jan Kosicki - Stowarzyszenie "Akademia Myśli".

Osoba wchodząca w skład Zespołu nie może brać udziału w Panelu w charakterze facylitatora.

Zespół realizuje swoje zadanie poprzez:

 • przesyłanie komentarzy, uwag i propozycji poprawek do projektu regulaminu Panelu;
 • monitorowanie zgodności przebiegu Panelu;
 • udział w spotkaniach panelistów;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o potencjalnym naruszeniu standardów lub innych postanowień regulaminu;
 • wezwanie Zespołu Koordynującego do przywrócenia zgodności przebiegu Panelu ze standardami i postanowieniami regulaminu, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 • uruchomienie procedury arbitrażu dla rozstrzygnięcia kwestii spornych, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 • czuwanie nad procesem losowego doboru panelistów;
 • rozpatrywanie odwołań od odmownych decyzji Zespołu Koordynującego wobec grup zainteresowanych wystąpieniem w Panelu w charakterze strony;
 • wyznaczenie obserwatorów do udziału w spotkaniach Panelu podczas jego zamkniętej części.

Zespół może powołać ekspertów w zakresie demokracji deliberacyjnej i partycypacji obywatelskiej w charakterze doradczym.

Zespół Monitorujący w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego powołany jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

Kontakt z Zespołem Monitorującym:
email: panelobywatelski@um.poznan.pl