Podstawy prawne

Partycypacja społeczna może przybierać różne formy mniej lub bardziej bezpośredniego wpływu obywateli na sprawy publiczne. Prowadzenie dobrego dialogu ze społecznością lokalną i włączenie jej w procesy podejmowania decyzji może mieć różne cele. W Poznaniu zasady oraz tryb przeprowadzania konsultacji określa Uchwała Rady Miasta Poznania, a mogą się one odbywać się w formie:

  1. Spotkań z mieszkańcami i organami Osiedli.
  2. Opinii, propozycji, uwag przekazywanych pisemnie lub drogą elektroniczną.
  3. Ankiet elektronicznych i wiadomości wysyłanych pocztą internetową.
  4. Badań focusowych.
  5. Ankiet telefonicznych i pisemnych.
  6. Sondaży.
  7. Warsztatów dla mieszkańców.
  8. Wyboru pomiędzy przedstawionymi propozycjami w drodze głosowania.
  9. Spaceru badawczego.
  10. Paneli obywatelskich polegających na zasięgnięciu opinii grupy mieszkańców.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych w Poznaniu znaleźć można na dedykowanej im stronie.

Zasady dotyczące przygotowania i przeprowadzenia Poznańskiego Panelu Obywatelskiego określone zostały w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.