Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej;
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych;
 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych;
 • CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictw;

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Pomimo tego, że dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG), przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia. W przypadku, gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.        

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:

 • osobiście (z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem, przykładowe pełnomocnictwo) w wybranym urzędzie gminy/miasta. W Poznaniu miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań - informacja i składanie wniosków - sala obsługi (parter)
 • listownie - wypełniony wniosek można wysłać listem poleconym (w tym przypadku wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza);
 • elektronicznie - za pośrednictwem formularza CEIDG.

Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG (w Bazie przedsiębiorców można odszukać wpis według różnych kryteriów wyszukiwania np. podając NIP, REGON lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, następnie otworzyć odpowiedni wpis i wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF).

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna!

Więcej informacji: biznes.gov.pl