Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
- pozwolenie 90/Z/20 03-12-2021 budowa wiaty ośrodka szkolenia naziemnego wraz z infrastruktura techniczna oraz towarzyszącymi budowlami i urządzeniami budowlanymi w kompleksie koszarowym 6035
- pozwolenie 236/20 02-12-2021 Budowa przyłącza energetycznego na potrzeby projektowanej szafy sterowniczej oraz słupa oświetleniowego w Porcie lotniczym Poznań - Ławica
- ustalenie lokalizacji linii kolejowej 5/2020 01-10-2021 modernizacja linii kolejowych nr - 394 od km 8.631 do km 10.700, - 804 od km 0.282 do km 1.767, - 805 od km 0.000 do km 1.455, - 352 od km 1.276 do km 3.806, - 823 od km 3.100 do km 4.714, - 806 od km 3.100 do km 4.082, realizowana w ramach projektu: Prace na obwodnicy towarowej Poznania
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 235/2021 11-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla adaptacji części poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na funkcję mieszkaniową bez zmiany sposobu zagospodarow. terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 236/2021 11-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali magazynowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 237/2021 11-06-2021 ustalenie warunków zabudowy - budowa myjni samoobsługowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 238/2021 11-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy (posadowieniu) kontenera
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 239/2021 11-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym, budowa wiaty
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 71/2021 11-06-2021 Wniosek o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową oraz towarzyszącą infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 72/2021 11-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 81/2021 11-06-2021 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 953/2021 11-06-2021 Zmiana pozwolenia na budowę z dn. 15.03.2017 sprawa UA-VIII-A06.6740.3498.2016 dot. przebudowy hali produkcyjno-magazynowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 954/2021 11-06-2021 Pozwolenie na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 955/2021 11-06-2021 Pozwolenie na budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 956/2021 11-06-2021 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z wewn. instalacją gaz. oraz zbiornikiem na ścieki
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 957/2021 11-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na rozbudowie wew. instalacji gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 958/2021 11-06-2021 Pozwolenie na budowę wewn. instalacji gazowej - rozbudowa
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 959/2021 11-06-2021 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej inst. gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 960/2021 11-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie wew. instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 961/2021 11-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na pozwiązaniu sieci elektroenergetycznej między istniejącymi stacjami
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 962/2021 11-06-2021 Pozwolenie na budowe dla inwetsycji polegającej na rozbudowie wew. instalacji gazowej dla budynku jednorodzinengo
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 963/2021 11-06-2021 Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej do rozbudowy ul. Suchej w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 964/2021 11-06-2021 Pozwolenie na budowę wewn. instalacji gazowej dla pomieszczenia technicznego w bud. mieszkalnym wielorodz.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 965/2021 11-06-2021 Pozwolenie na wymiane pieca węglowego na piec gazowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 966/2021 11-06-2021 Pozwolenie na przebudowe i rozbudowe wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 967/2021 11-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji wew. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 968/2021 11-06-2021 Pozwolenie na zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie konstrukcji przy wjeździe do garażu podziemnego oraz budowie trzech wiat
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 969/2021 11-06-2021 Zmiana pozwolenia na budowę 2422/2020 dla budynku Sądu Apelacyjnego z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz 2 zjazdami i muerem oporowym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 233/2021 10-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy pasa drogowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 234/2021 10-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 946/2021 10-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na termomodernizacji w kościele Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia z kaplicą MB Różańcowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 947/2021 10-06-2021 Pozwolenie na przebudowę instalacji gaz. dla kotłowni gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej , teren zabudowy usługowej - inna 948/2021 10-06-2021 Pozwolenie na budowe wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem użytkowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 949/2021 10-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 950/2021 10-06-2021 Pozwolenie na nadbudowe budynku mieszkalnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 951/2021 10-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz rurociągiem
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 952/2021 10-06-2021 Pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastr. towarzyszącą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 230/2021 09-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego oraz budynku garażowego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 231/2021 09-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 232/2021 09-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla nadabudowy, rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, budowie garażuz pomieszczeniem gospodarczym oraz rozbiórce garażu blaszanego
- teren zabudowy usługowej - biurowej 26/2021 09-06-2021 Pozwolenie na rozbiórkę budynku biurowo - socjalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych , teren zabudowy usługowej - inna 932/2021 09-06-2021 Pozwolenie na budowę infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego - dworzec autobusowy Kacza
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 933/2021 09-06-2021 Pozwolenie na budowę południowego źródła ciepła dla M. Poznania w postaci kotłowni gazowej ze stacją transformatorową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 934/2021 09-06-2021 Budowa budynku mieszkalnego jedorodzinnego dwulokalowego z wentylacją mechaniczną, niezbędną infrastrukturą techniczą oraz zagospodarowaniem terenu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 935/2021 09-06-2021 Budowa budynku mieszkalnego jedorodzinnego dwulokalowego z wentylacją mechaniczną, niezbędną infrastrukturą techniczą oraz zagospodarowaniem terenu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 936/2021 09-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwetsycji polegajacej na przebudowie fragmentu traktu biurowego przy hali 2 na pietrze 3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 937/2021 09-06-2021 Pozwolenie na budowe instalacji gazowej, dom mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 938/2021 09-06-2021 Pozwolenie na przebudowę hali lakierni w zakresie wzmocnienia konstrukcji dla linii technologicznej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 939/2021 09-06-2021 Pozwolenie na robiórk budynku gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 940/2021 09-06-2021 Pozwolenie na przebudowę istniejącego lokalu mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 941/2021 09-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszklanych wielorodzinnych z halą garażową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 942/2021 09-06-2021 Pozwolenie na rozbudowę instalacji gazowej dla podłączenia kotła gaz. c.o.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 943/2021 09-06-2021 Pozwolenie na rozbiórkę budynku magazynowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - kultura 944/2021 09-06-2021 Pozwolenie na przebudowe z renowacją ogrodzenia
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 945/2021 09-06-2021 Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie budynku mieszalnego wielorodzinnego wraz z budową wew. instalacji oraz kotłownią gazową
- spr_UA-VI.6743.1086.2021 09-06-2021 Zgłoszenie przebudowy wewn. instalacji gazowej w bud. mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 225/2021 08-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy i rozbudowy budynku mieszklanego wielorodzinnego o skrzydło stanowiące obiekt zamieszkania zbiorowego wraz ze zmianą sposobu użytkow. i przebudową strychu i poddasza w bud. mieszkalnym wielorodz. na lokale mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 226/2021 08-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków biurowo-mieszkalnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 227/2021 08-06-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 228/2021 08-06-2021 wniosek o ustalenie warunków zabudowy - rozbudowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z usługami
Strona 1 2 2,114