Komunikaty

Ważne komunikaty: Umów wizytę w UMP  Koronawirus 

Trwają prace nad Polityką Oświatową Miasta Poznania!

Mając świadomość znaczenia edukacji w rozwoju Miasta Poznania, a także biorąc pod uwagę przyjętą uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLI/708/VII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. o Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, władze samorządowe miasta uznały za celowe i konieczne stworzenie dokumentu strategicznego zawierającego wieloletnie, kompleksowe plany działań edukacyjnych.

Źródło: canva - grafika artykułu
Źródło: canva

Początkiem działań było powołanie przez Prezydenta Miasta Poznania Zarządzeniem nr 643/2019/P z dnia 6 sierpnia 2019 r. Zespołu sterującego pracami nad polityką oświatową miasta Poznania, w skład którego weszło 29 przedstawicieli różnorodnych środowisk, związanych z procesem edukacji. Zespół koordynuje działania związane z powstaniem polityki oświatowej.  

Proces opracowania strategii oświatowej jest zadaniem skomplikowanym - dlatego zaproszenie do współpracy partnerów społecznych i samorządowych, a co za tym idzie uspołecznienie procesu tworzenia strategii, było i jest dla nas działaniem kluczowym. Zamierzamy opracować nowoczesny, innowacyjny dokument, który posłuży władzom Miasta Poznania do rozwoju i wspierania nowoczesnego systemu oświaty w naszym mieście w najbliższych latach. Dlatego kolejnym działaniem było powołanie Zespołów Problemowych - gdzie reprezentanci rozmaitych instytucji, organizacji i środowisk społecznych (ponad 40 osób) podczas wielu spotkań oraz konsultacji on-line wypracowali wnioski analityczne oraz rekomendacje dalszych działań. Zespoły Problemowe pracowały wykorzystując założenia wypracowane w pierwszej fazie diagnostycznej (2018-2019) przez Zespół do spraw wypracowania założeń polityki oświatowej Miasta Poznania pod przewodnictwem pani Elżbiety Walkowiak. Zakres tematyczny prac Zespołów Problemowych obejmował następujące obszary:

1) Doskonalenie nauczycieli;

2) Zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi (np. zajęcia dodatkowe, etaty, nieustanne dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających  się potrzeb demograficznych);

3) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (rozwój małego dziecka);

4) Szkoła w środowisku lokalnym (sprawy uczniowskie, rady osiedli, szkoła a szkoły wyższe, kultura wolnego czasu, kultura szkolna);

5) Dostępność szkół (w tym obwody,  bariery architektoniczne);

6) Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy;

7) Praca z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń zdolny/słaby);

8) Edukacja pozaformalna w m. Poznaniu (inne formy edukacji, edukacja pozaszkolna w tym NGO).

W załączniku przekazujemy Państwu syntezę dotychczasowych prac Zespołów Problemowych. Należy jednak zaznaczyć, iż proces syntezy wyników prac odbywał się etapami po to, aby osoby zaangażowane w proces tworzenia dokumentu miały wgląd w jego ewolucję i mogły zgłaszać swoje uwagi na każdym etapie. Dzięki temu zapewniono w maksymalny możliwy sposób możliwość włączenia się wszystkich członków zespołów problemowych w prace nad dokumentem, a co za tym idzie "demokratyzację" procesu jego powstawania. W trakcie prac Zespołów zostały ustalone również następujące priorytety dla Polityki Oświatowej Miasta Poznania:

1) Edukacja klimatyczna;

2) Równość w edukacji;

3) Edukacja bliższa potrzebom rynku pracy;

4) Edukacja zapewniająca bezpieczeństwo uczniom;

5) Podwyższenie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół;

6) Wsparcie instytucjonalne dla innowacji;

7) Działania na rzecz intensyfikacji współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami.

Wybuch pandemii wprowadził duże zmiany w naszym dotychczasowym funkcjonowaniu - jednak prace nad Polityką nie zwalniały - przeprowadziliśmy już wiele konsultacji i działań badawczych. W kwietniu br. zrealizowaliśmy badania jakościowe na reprezentatywnej próby (60 osób) przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy poznańskiej oświaty. Wykonawcą badania była firma Swarmcheck sp. z o. o. - jedyny w Polsce wykonawca dysponujący technologią i doświadczeniem w realizacji badań jakościowych za pomocą metody mapowania argumentacji. Realizacja badań obejmowała; rekrutację uczestników według założonej struktury demograficznej i liczności, dobór odpowiednich pytań badawczych do specyfiki grup, przygotowanie scenariuszy dyskusji moderowanej dla każdej grupy na podstawie listy pytań badawczych, realizacja badań na podstawie scenariuszy oraz przygotowanie wniosków, rekomendacji i raportów z badań, w szczególności udzielenie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Badanie miało sprawdzić czy interesariusze, w moderowanej racjonalnej, krytycznej i merytorycznej dyskusji, przedstawiają argumentację spójną i komplementarną z dotychczasowymi informacjami zawartymi w raportach przygotowywanych przez Zespoły Problemowe pracujące nad przygotowaniem polityki oświatowej miasta Poznania 2030. Raport z przeprowadzonych badań, wraz z mapami argumentacji znajdą Państwo w załączniku. 

Ważnych elementem przedsięwzięcia jest rzetelna, oparta na danych i faktach diagnoza. Chcemy, aby wszystkie założenia i kierunki interwencji wypływały z potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta Poznania, w szczególności nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów - stąd kolejnym naszym działaniem była realizacja badania ilościowego metodą CAWI. Badanie obejmowało opracowanie 3 kwestionariuszy badawczych, w których przedstawiciele grup badawczych (dyrektorzy, nauczyciele i rodzice) zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na tematy dotyczące m. in. sposobów poprawy zarządzania poznańskimi szkołami i placówkami oświatowymi, oceny pracy nauczycieli,  tematów szkoleń, priorytetów dla poznańskiej oświaty. Badanie było anonimowe, zostało przeprowadzone za pomocą ankiety on-line wśród ww. grup badawczych. Ankietę wypełniło 328 dyrektorów, 2162 rodziców oraz 1599 nauczycieli. W najbliższym czasie zaprezentujemy wnioski z przeprowadzonych ankiet. Link do artykułu: https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/zapraszamy-do-udzialu-w-badaniu-ankietowym,150252.html

O kolejnych naszych wspólnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Załączniki

sieci społecznościowe