Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności

Na budowie "Mieszkań dla Absolwenta" prezydent Ryszard Grobelny z radnymi Miasta Poznania oraz przedstawicielami PTBS zaprezentował kolejny projekt Miasta, będący elementem polityki mieszkaniowej. Program budowy mieszkań do najmu z dojściem do własności jest odpowiedzią Poznania na potrzeby mieszkańców. Dzięki programowi nabywcy korzystać będą z lokalu na zasadach umowy najmu, systematycznie spłacając koszty budowy mieszkania. Po uiszczeniu całości ceny (tj. wartości lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie) - na mocy odrębnej umowy przechodzić będzie na nich prawo własności lokalu. 

UMP 2014 - grafika artykułu
UMP 2014

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny: "Budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla średniozamożnych gospodarstw domowych, a następnie umożliwienie wykupu zajmowanych przez nich lokali po atrakcyjnej cenie, może stać się ważnym motorem rozwoju Miasta. Bo będzie to nowy, silny magnes do związania swojej przyszłości na stałe z Poznaniem. Co ważne pieniądze uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych pozwolą na rozpoczęcie kolejnych inwestycji wpisujących się w politykę mieszkaniową Miasta Poznania". 

Miejski program "Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności" będzie realizowany przez PTBS w ścisłej współpracy z Prezydentem Miasta Poznania oraz Radą Miasta Poznania. Zasady współdziałania pomiędzy Spółką a Miastem Poznań zostały potwierdzone w formie umowy. 

Miasto Poznań powierzając Spółce realizację zadania sformułowało następujące obligatoryjne kryteria kwalifikacji gospodarstw domowych do miejskiego programu mieszkaniowego: 

-        osoby nie posiadające prawa własności lub spółdzielczego prawa własności do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy Poznań lub powiatu poznańskiego na dzień przekazania lokalu mieszkalnego. Niniejsze rozwiązanie umożliwi wyłączenie osób, których potrzeby mieszkaniowe są już zaspokojone. Jednocześnie jednak umożliwi poprawę warunków mieszkaniowych poprzez zwiększenie powierzchni mieszkania i dostosowanie do aktualnych potrzeb (np. ze względu na narodziny dzieci), względnie poprawę standardu lokalu 

-        osoby spełniające kryterium dochodowe wynikające z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Tym samym suma przeciętnych miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym PTBS (czyli członków gospodarstwa domowego), nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum, co pozwala na wykluczenie osób zamożnych. 

Ponadto Miasto Poznań rozważa wprowadzenie dodatkowych kryteriów kwalifikacji osób do miejskiego programu "Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności", które będą uwzględniały priorytety polityki mieszkaniowej prowadzonej przez Miasto Poznań. Z programu "Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności" będą mogli również skorzystać aktualni najemcy PTBS. Ostateczne kryteria kwalifikacji osób zostaną ustalone w szczegółowym regulaminie programu "Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności". 

Program "Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności" zakłada, iż przyszli właściciele będą współfinansowali budowę lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formie tzw. partycypacji (wkładu własnego wnoszonego na etapie realizacji inwestycji) w wysokości ok. 50% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego. Pozostała część kosztów budowy zostanie sfinansowana z emisji obligacji, przy ewentualnym minimalnym udziale środków własnych Spółki.

PMX/PTBS