KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTA-DOKTORANT W GRANCIE NCN

online

Kierownik Projektu badawczego pt.:

"Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych"

ogłasza nabór na stanowisko

stypendysta-doktorant

Stypendium: 48 miesięcy, 

5000 PLN/m-c brutto brutto przez pierwsze 2 lata,

6000 PLN/m-c brutto brutto przez kolejne 2 lata

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 październik 2021

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe (magister) z zakresu nauk chemicznych, farmaceutycznych, technologii chemicznej i pokrewnych,
 • doświadczenie w syntezie chemicznej, metodach oczyszczania związków i chemii medycznej. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i zasad bezpieczeństwa, związanych z pracą z odczynnikami chemicznymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy w zespole - grupie badawczej
 • Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, która w dniu rozpoczęcia zadań badawczych w Projekcie będzie miała status doktoranta w szkole doktorskiej.

Opis zadań:

 • Synteza chemiczna, skalowanie procesów chemicznych, oczyszczanie pochodnych maleonitryli, ftalonitryli i porfirazyn,
 • Prace laboratoryjne w zakresie chemii polimerów i chemii materiałowej,
 • Przygotowanie systemów polimerowych dostarczania leków z nowymi związkami,
 • Współpraca z Katedrą i Zakładem Toksykologii w zakresie badań biologicznych.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys naukowy zawierający listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń, informacje o stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi,
 • list motywacyjny,
 • opinię opiekuna naukowego/przełożonego oraz dane kontaktowe do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą. Dokumenty należy przesłać na adres tomasz.goslinski@ump.edu.pl do dnia 20.07.2021 r. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: do 31.07.2021 r.

Szczegóły dot. dokonywania zgłoszeń dostępne są TUTAJ

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61-854-66-31/33 lub powyższym mailem.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

sieci społecznościowe