W imieniu Prezydenta Miasta Poznania Wydział Klimatu i Środowiska odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach!

W dniu 11 stycznia 2024 r. Wydział Klimatu i Środowiska odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu zabudowy sportowo-rekreacyjnej z dwoma budynkami zamieszkania zbiorowego z apartamentami typu "Aparthotel"

herba miasta poznania - grafika artykułu
herba miasta poznania

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Ustalono, że planowane przedsięwzięcie jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na terenie przedmiotowej inwestycji pod kątem kolizji inwestycji z istniejącym drzewostanem oraz możliwością potencjalnego zniszczenia siedlisk, a także ochroną bioróżnorodności w południowym klinie zieleni.