Gospodarka nieczystościami ciekłymi -podłączenia do kanalizacji sanitarnej

URZĄD MIASTA POZNANIA

W Y D Z I A Ł

GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ

 w załączniku przedstawia Komunikat

dotyczący

z a s a d   
p o s t ę p o w a n i a   z   n i e c z y s t o ś c i a m i   c i e k ł y m i

oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Poznania.

Zachęcamy do zapoznania się tym materialem !!!!

W przygotowanej informacji szczególny nacisk położony został na realizację obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - w oparciu o aktualną specjalną ofertę Aquanet S.A., umożliwiającą zrealizowanie takiego przyłącza za niższą opłatę i w krótszym czasie.

Kolejny panel informacyjny dotyczyć będzie zasad utrzymania czystości, i zostanie udostępniony po tegorocznych wakacjach. 

Załączniki