Zmarła Maria Remiezowicz

Z żalem żegnamy długoletnią pracownicę Urzędu Miasta Poznania.

Maria Remiezowicz
Maria Remiezowicz

Maria Remiezowicz pracowała zawodowo od 1971r. w jednostkach administracji publicznej. Przez wiele lat pełniła funkcje kierownicze, w tym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie jako kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Opiekuna Społecznego, następnie dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Koninie, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Od 2002r. zajmowała stanowisko dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. W latach 1989-1990 była członkiem Zespołu ds. Reformy Pomocy Społecznej a następnie pełnomocnikiem ds. reformy pomocy Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w województwach kaliskim, konińskim i sieradzkim. W latach 1991-1994 działała jako Przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej. Angażowała się w przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie i unowocześnianie pracy socjalnej na poziomie lokalnym. Od 2002r. członek Zarządu i wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS w Warszawie (od 2010r. członkiem Rady Głównej). Od 2011r. była członkiem Rady Ekspertów Społecznych EAPN.

W trakcie kariery zawodowej w Urzędzie Miasta Poznania jej praca była wielokrotnie doceniana i nagradzana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki i  pracodawcę m.in. za duże zaangażowanie, jako kierownika zespołu ds. opieki medycznej i ratownictwa, w przygotowanie Miasta Poznania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, a także za realizację zróżnicowanych projektów unijnych, dotyczących polityki zdrowotnej i społecznej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz zabezpieczenia potrzeb socjalnych mieszkańców. Zainicjowała i wdrożyła efektywną współpracę z organizacjami pozarządowymi. Z ogromnym zaangażowaniem koordynowała prace nad licznymi programami ukierunkowanymi na poprawę jakości życia najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta tj. rozwój systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwój usług w dziennych placówkach dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, powołanie Centrum Inicjatyw Senioralnych, rozwój działań profilaktyki zdrowotnej, szczepień i programów prozdrowotnych. Koordynowała prace związane z wieloma inwestycjami w miejskich jednostkach zdrowia i pomocy społecznej tj.: budowa szpitala zakaźnego, modernizacje i doposażenie miejskich szpitali, budowa i standaryzacja domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych, modernizacja żłobków.

Jako dyrektor wydziału inspirowała,  wspierała, dodawała otuchy, namawiała do kreatywnego myślenia i dyskusji z mieszkańcami na temat ich potrzeb, budowała porozumienia i łagodziła trudne sytuacje, zawsze w każdym człowieku widziała dobro i chęć poprawy.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych